Градско правобранилаштво Града Београда

Тиршова 3/III, централа: 3605-600
pravobranilastvo@beograd.gov.rs

Иван Лаловић, градски правобранилац, 3605-640, 3610-157, факс: 3620-158

Градско правобранилаштво града Београда обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Београда. У делокруг Градског правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћење свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града, његових органа, организација и других правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету града.

Радом Градског правобранилаштва града Београда руководи градски правобранилац који има заменике, а именује их и разрешава Скупштина града.

  
  Корисни линкови