среда, 31. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 1/19

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 1/19, добра - Средства за одржавање хигијене, обликована  у четири партије, 
-    за партију 4 - Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене -

Обавештење