petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta na KP 7921/2 KO Voždovac

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KAT. PARCELI 7921/2 KO VOŽDOVAC, U ULICI PORODICE TRAJKOVIĆ


JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 17. do 24. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „LAMDA STUDIO” d.o.o. Cara Lazara 3, Novi Sad. 
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije1, najkasnije do 24. novembra 2017. godine.