Industrija i rudarstvo

U ukupnoj industriji Beograda zastupljeno je rudarstvo (sa 8,1 %), prerađivačka industrija (45,1 %), proizvodnja električne energije, pare i topple vode i klimatizacija (46,8%).

Industriju Beograda predstavlja preko 78.000 radnika koji su zaposleni u 6.774 preduzeća i 6.844 preduzetnika (radnji). U okviru prerađivačke industrije zaposleno je 54.451 lica, u delatnosti rudarstva 8.258 i u snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji 7.257. U sektoru prerađivačke industrije, koji u ukupnoj industriji Beograda učestvuje sa 45,1%, zastupljena je:

• proizvodnja prehrambenih proizvoda
• proizvodnja pića
• proizvodnja tekstila
• proizvodnja odevnih predmeta
• proizvodnja kože, predmeta od kože
• prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, sem nameštaja
• proizvodnja papira i proizvoda od papira
• štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
• proizvodnja koksa i derivata nafte
• proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
• proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
• proizvodnja proizvoda od gume i plastike
• proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
• proizvodnja osnovnih metala
• proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
• proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
• proizvodnja električne opreme
• proizvodnja mašina i opreme nepomenute na drugom mestu
• proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
• proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
• proizvodnja nameštaja
• ostale prerađivačke delatnosti
• popravka i montaža mašina i opreme.

Najznačajniji izvozni proizvodi u industriji, prema ukupnoj vrednosti ostvarenog izvoza u 2012. bili su:

• prehrambeni proizvodi 21,4%,
• mašine i uređaji 8,6%,
• metali i proizvodi od metala 17,0,
• hartija i proizvodi od hartije 11,6%,
• računari i elektro oprema 25,4%,
• proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda 4,5% i
• hemijski i farmaceutski proizvodi 11,5%.

Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku ukupna industrijska proizvodnja na teritoriji Grada Beograda u periodu januar – oktobar 2013. godine manja je za 1,5% u odnosu na isti period 2012. godine.

Posmatrano po sektorima, u periodu januar – oktobar 2013. godine, u odnosu na isti period predhodne godine zabeležena su sledeća kretanja industrijske proizvodnje:
- prerađivačka industrija je smanjena za 8,4%,
- snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija je poraslo za 7,5% i
- rudarstvo je smanjeno za 3%.

Od 23 grane, koje su zastupljene u sektoru prerađivačke industrije Beograda, povećanje  proizvodnje u periodu januar – jun 2013. u odnosu na isti period  predhodne godine, ostvareno je u:
- proizvodnja tekstila za 15,4%;
- proizvodnja odevnih predmeta za 4%;
- proizvodnja kože i predmeta od kože za 6%;
- prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja za 14,6%;
- proizvodnja papira i proizvoda od papira za 5,5% i
- proizvodnja koksa i derivata nafte za 6,9%.

Pad industrijske proizvodnje zabeležen je u sledećim privrednim granama:
- proizvodnja prehrambenih proizvoda za 3,4%;
- proizvodnja pića za 10,7%;
- štampanje i umnožavanje audio i video zapisa za 10,9%;
- proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 8,5 %;
- proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata za 8,8%;
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike za 6,9%;
- proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 41,2%;
- proizvodnja osnovnih metala za 14,4%;
- proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja za 19,4%;
- proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda za 57,5%;
- proizvodnja električne opreme 28,2%;
- proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute  za  31,8%;
- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 40,2%;
- proizvodnja nameštaja za 43,9%;
- ostale prerađivačke delatnosti za 9,6% i
- popravka i montaža mašina i opreme za 15,4%.

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  je 0,0.

Izvor podataka: Zavod za informatiku i statistiku Beograd

UKUPNA SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA BEOGRADSKOG REGIONA

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Beogradskog regiona za period januar-oktobar 2013. godine: Izvoz robe, izražen u dolarima, imao je vrednost od 2,6 milijardi dolara, što je više za 11,4%  u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz robe, imao je vrednost od 7,1 milijardi dolara, što je više za 2,2% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi oko 4,5 milijarde dolara i manji je za 8,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar-oktobar 2013. godine Beogradski region je učestvovao u ukupnom izvozu Srbije sa 21,4%, dok je u uvozu robe učestvovao sa 42,1%.

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku