Trgovina

Trgovina je značajna privredna grana na području Beograda. Trgovinski sektor u Beogradu je u poslednjih deset godina imao vrlo ubrzan razvoj, brži u odnosu na realni rast drugih privrednih delatnosti iz oblasti proizvodnje. Time je trgovinski sektor postao jedan od najzastupljenijih sektora u privredi Beograda i ima značajno učešće u trgovini i ukupnoj privredi Republike Srbije. U ukupnoj trgovini Republike Srbije trgovina Beograda učestvuje sa preko 30%.

Na teritoriji Beograda u oblasti trgovine posluje 17.263 preduzeća i 12.236 preduzetnika. U trgovinskim preduzećima Beograda zaposleno je 86.757 radnika.

Kapaciteti trgovine Beograda:

  • Maloprodajni objekti
  • 14 hala "Beogradskog sajma",
  • Luka "Beograd",
  • Auto-pijaca.

Maloprodaja se vrši na površini od preko 2.500.000 m2 , u trgovinskim formatima kao što su hiper marketi, super marketi, mini marketi, robne kuće, tržni centri (37), CASH & CARRY, specijalizovane prodavnice, kvantaške i zelene pijace.
Pored klasičnih vidova prodaje, razvijeni su i nekonvencionalni oblici trgovine (prodaja putem Interneta, teleshop, kataloška prodaja, direktna prodaja i dr.).

Izvor podataka: Agencija za privredne registre i Zavod za informatiku i statistiku Beograd