Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda

Tiršova 3/III, centrala: 3605-600
pravobranilastvo@beograd.gov.rs

Ljiljana Blagojević, gradski pravobranilac, 3605-640, 3610-157, faks: 3620-158

Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Beograda. U delokrug Gradskog pravobranilaštva spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenje svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa grada, njegovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu grada.

Radom Gradskog pravobranilaštva grada Beograda rukovodi gradski pravobranilac koji ima 10 zamenika. Gradskog pravobranioca i njegove zamenike imenuje i razrešava Skupština grada.

  
  Korisni linkovi