ponedeljak, 13. mart 2017.

Sekretarijat za zdravstvo

Konkurs za finansiranje programa zdravstvenih ustanova iz plana mreže na teritoriji grada Beograda za oblast – Zdravstvena zaštita majke i deteta

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zdravstvo

raspisuje

KONKURS
ZA FINANSIRANJE PROGRAMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZ PLANA MREŽE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2017. GODINI ZA OBLAST - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DETETA– PODRŠKA IMPLEMENTACIJI MERA POPULACIONE POLITIKE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

1. Predmet oglašavanja

Na osnovu odredbe čl. 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), člana 14. Zakona o javnom zdravlju („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016) i u skladu sa Programom društvene brige za zdravlje stanovništva-Definisanje prioritetnih tematskih oblasti za rad u 2017. godini, broj: II-01 br. 50- 144/2017 od 13.02.2017. godine, Sekretarijat za zdravstvo, u cilju sprovođenja posebnih programa i projekata iz oblasti zdravstvene zaštite, pruža finansijsku podršku programima koji ispunjavaju sledeće ciljeve:
1. Unapređenje zdravlja i prevencija oboljenja kroz organizaciju i sprovođenje projekata usmerenih na zdravstveno vaspitanje, zdravstvenu prosvećenost, podizanje svesti i informisanosti o zdravim načinima života i faktorima rizika za nastanak oboljenja, sa posebnim akcentom na unapređenje zdravlja majke i deteta;
2. Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta u Beogradu, obezbeđivanjem veće otvorenosti zdravstvene službe ka porodici i zajednici, putem ostvarivanja 24-časovne telefonske komunikacije, savetovanja i pružanja neophodne stručne pomoći trudnicama, porodiljama, porodicama sa bebama i malom decom; 
3. Povećanje zadovoljstva korisnika radom zdravstvene službe i to posebno porodica sa malom decom i zadovoljstva davaoca usluga na teritoriji grada Beograda, unapređenjem koordinacije u radu zdravstvenih ustanova.

2. Podnosioci  prijava

1. Zdravstvene ustanove iz Plana mreže na teritoriji grada Beograda;

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u:
Smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs,
Uputstvu za pisanje programa,
Uputstvu za sastavljanje budžeta programa.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Program se dostavlja na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Osnovnu konkursnu dokumentaciju čine:
Prilog 1 – Obrazac za pisanje programa, 
Prilog 2 – Obrazac budžeta programa, 
Prilog 3– Narativni budžet,
Prilog 4 – Model ugovora (dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs). 
Ukoliko se program prijavljuje u partnerstvu osnovnu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji, odnosno partnerstvu. 

4. Rok i način dostavljanja programa

Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za zdravstvo, na adresu: Beograd, ul. Kraljice Marije 1, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa. 
Programi se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.