sreda, 19. april 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP 3828 KO Voždavac, Ustanička 86

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09, 64/10 - odluka us, 24/11, 121/12, 42/13-odluka us, 50/13 – odluka us, 98/13 – odluka us, 132/14, 145/14)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, NA KATASTARSKOJ PARCELI 3828 KO VOŽDOVAC, ULICA USTANIČKA 86

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. do 25. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosioci izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Biro za projektovanje „Hercog Arhitektura”, ul.Kosovska br.17/V, Beograd.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Perunović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1, najkasnije do 25. aprila 2017. godine.