nedelja, 30. april 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za deo naselja Žarkovo, između ulica: Ilije Đuričića, Zorine, Rajka Ružića, Provalijske, Branka Cvetkovića i Vodovodske

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 25. aprila 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID
U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA ŽARKOVO, IZMEĐU ULICA: ILIJE ĐURIČIĆA, ZORINE, RAJKA RUŽIĆA, PROVALIJSKE, BRANKA CVETKOVIĆA I VODOVODSKE, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. do 25. maja 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 25. maja 2017. godine.