ponedeljak, 8. maj 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija za izgradnju pravoslavnog hrama prepodobne mati Angeline na 7764/56 KO Voždovac, u stambeno-poslovnom kompleksu Stepa Stepanović u Beogradu

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
za izgradnju pravoslavnog hrama prepodobne mati Angeline na 7764/56 KO Voždovac, u stambeno-poslovnom kompleksu Stepa Stepanović u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 8. do 15. maja 2017.godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Građevinska direkcija Srbije, Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 110 Beograd.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Perunović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije broj 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije broj 1, najkasnije do 15. maja 2017.godine.