četvrtak, 22. jun 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za dogradnju i nadziđavanje postojećeg objekta - skloništa na KP 6770 KO Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14) 

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za dogradnju i nadziđivanje postojećeg objekta – skloništa na KP 6770 KO Novi Beograd

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 23 do 29. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „BIRO 59” d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja br. 7-9. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. juna 2017. godine.