petak, 30. jun 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. i 2019. godinu (u daljem tekstu: komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
–  pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu, do 31. oktobra 2017. godine. 

Potrebna dokumentacija
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od odgovornog lica; 
2) Akt o osnivanju ustanove odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u Sekretarijatu za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710 ili sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 011/7157-341 i 7157-389.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2017. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se neposredno na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2018. godinu” za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. i 2019. godinu, na adresu: Sekretarijat za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom su: Dragana Stepanović, telefon: 7157-341 i Dušan Marčetić, telefon: 7157-389 ili lično u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Ulica Kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710.

Ovaj javni poziv objavljen je i na oglasnim tablama gradskih opština i oglasnim tablama mesnih kancelarija.