petak, 29. septembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju fabrike autodelova na katastarskoj parceli 247/1 –GP2 u okviru kompleksa „MEI-TA GROUP EUROPE”

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju fabrike autodelova na katastarskoj parceli 247/1 –GP2 u okviru kompleksa „MEI-TA GROUP EUROPE“
(kompleks je formiran od GP1 – kat. parcela 222 i GP2- kat. parcela 247/1 K.O.Barič)


JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. septembra do 6. oktobra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Privredno društvo za projektovanje i ostale usluge „BIRO 59” iz Beograda, Smiljanićeva 4. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta 43-45, najkasnije do 6. oktobra 2017. godine.