nedelja, 29. oktobar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta na KP 618/69 KO Zvezdara

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA U BEOGRADU, KATASTARSKA PARCELA BROJ 618/69 KO ZVEZDARA

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 31. oktobra do 6. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je privredno društvo  „LAMDA STUDIO” d.o.o. iz Beograda, Cara Lazara 3.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćen je Miroslav Marić, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, najkasnije do 6. novembra 2017. godine.