nedelja, 29. oktobar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog objekta na KP 16429 KO Zemun

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI 16429 KO ZEMUN

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 30. oktobra do 06. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za građevinu, proizvodnju, promet i usluge doo „DALMAK” iz Beograda, Ratnih vojnih invalida 21.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Biljana Babin d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta 43-45, najkasnije do 6. novembra 2017. godine.