utorak, 15. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
,
Kraljice Marije 1, Beograd

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara broj 18/18 – Teretno vozilo za potrebe centralnog magacina, teretno vozilo sa termo-kingom za potrebe ugostiteljske jedinice, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursna dokumentacija