sreda, 16. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/18

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku broj 14/18 – Radovi na sanaciji fasade i rekonstrukciji gromobranske instalacije na objektu Tiršova 1, oblikovane po partijama

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku