ponedeljak, 16. jul 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18 - Stručni nadzor u toku izvođenja radova na rekonstrukciji klimatizacije, ventilacije, mikroklime, sistema za stabilno gašenje požara i osvetljenje depoa Istorijskog arhiva Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku