sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i  68/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/18 – Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambenog objekta u naselju Kamendin na lokaciji 1.7, GO Zemun

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku