nedelja, 25. novembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Nastavak javne sednice komisije za planove Skupštine grada Beograda u vezi sa nacrtom PDR područja centra Banovog brda

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 22. novembra 2018. godine na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18)

oglašava

NASTAVAK JAVNE SEDNICE

KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA CENTRA BANOVOG BRDA, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

NASTAVAK JAVNE SEDNICE Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 27. novembra 2018. godine, u 12 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.