petak, 11. januar 2019.

Sekretarijat za privredu

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS”, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS”, br.16/2017  i 111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda („Sl.list grada Beograda” broj 23/2009), člana 23. stav 2. i člana 24. tačka 6. Zakona o glavnom gradu („Službeni glasnik RS”, broj: 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 51. stav 2. i člana 52. stav 1. tačka 6. Statuta grada Beograda („Sl.list grada Beograda” broj 39/08, 6/10, 23/13 i 17/16 – odluka US), zamenik gradonačelnika grada Beograda je dana 4. januara 2019. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
Kraljice Marije 1

Objavljuje

OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda

I - Predmet javnog nadmetanja

1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda, za agroekonomsku 2018./2019. godinu, na području gradskih opština: Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, a koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2018. godinu.
2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1, XVII sprat, u kancelariji br. 1710 svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona: 011/7157-341, 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396. 
3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju. 
4. O terminima za obilazak zemljišta koje se daje u zakup i na korišćenje, zainteresovani ponuđači se mogu informisati na sajtu grada Beograda www.beograd.rs, u odeljku Gradski oglasi, konkursi i tenderi – Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda ili u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1, XVII sprat, u kancelariji br. 1710 od 9 do 14 časova. 
5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.
7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja. 
9. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

II – Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-  fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je  vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
- fizičko lice - upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
- pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.
2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:
- fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;  
- fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.
3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata: 
- dokaz o mestu prebivališta tri godine za fizička lica;
- izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) kao dokaz da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada katastarska opština u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za pravna lica;
- potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;
- izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta za fizička lica (ne stariji od šest meseci);
- izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica (ne stariji od šest meseci);
- izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa (ne stariji od šest meseci).
4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
- fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
- potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
5. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
- potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
- za pravna lica - izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 
- za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima  energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;
6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka na uvid Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.
7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja. 
8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju. 
9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun:
GRAD BEOGRAD DEPOZIT LICITACIJE – BEOGRAD
TR 840-604804-04
SA POZIVOM NA BROJ: 97-3309400421

10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.
11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene. 
12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.
13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja: 
1) su u pasivnom statusu; 
2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; 
3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; 
4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup; 
5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini; 
6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

III – Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje
1. formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan); 
2. dokaz o uplati depozita;
3. za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
4. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
5. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom Gradske uprave grada Beograda, se mogu preuzeti svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd,. Kraljice Marije 1, XVII sprat, kancelarija 1710. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
Adresa: Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije broj 1, XVII sprat, Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda
•  Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
•  Broj javnog nadmetanja ____ (navesti gradsku opštinu i KO)
Na zadnjoj strani:
•  ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

IV – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15:00 sati, dana 18.01.2019. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu Gradske uprave grada Beograda kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V – Javno nadmetanje
Javno nadmetanje za davanje u zakup  i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića br 6, i to:
1. za gradsku opštinu Barajevo 24. januara 2019. godine u 9 časova;
2. za gradsku opštinu Voždovac  dana 24. januara 2019. godine u 11 časova;
3. za gradsku opštinu Grocka dana 24. januara 2019. godine u 13 časova;
4. za gradsku opštinu Zvezdara dana 25. januara 2019. godine u 9 časova;
5. za gradsku opštinu Zemun dana 25. januara 2019. godine u 11 časova;
6. za gradsku opštinu Lazarevac dana 25. januara 2019. godine u 13 časova;
7. za gradsku opštinu Mladenovac dana 28. januara 2019. godine u 9 časova;
8. za gradsku opštinu Novi Beograd dana 28. januara 2019. godine u 11 časova;
9. za gradsku opštinu Obrenovac dana 28. januara 2019. godine u 13 časova;
10. za gradsku opštinu Palilula dana 29. januara 2019. godine u 9 časova;
11. za gradsku opštinu Rakovica dana 29. januara 2019. godine u 11 časova;
12. za gradsku opštinu Sopot dana 29. januara 2019. godine u 13 časova;
13. za gradsku opštinu Surčin dana 30. januara 2019. godine u 9 časova;
14. za gradsku opštinu Čukarica dana 30. januara 2019. godine u 11 časova.

VI – Plaćanje zakupnine
Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja. 
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII – Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja
Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Gradske uprave grada Beograda.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :
• garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
• ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili 
• dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

Ovaj Oglas objavljuje se na web prezentaciji Uprave za poljoprivredeno zemljište, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Beograda, oglasnim tablama gradskih opština grada Beograda i na web prezentaciji grada Beograda, s tim što će se rok za podnošenje prijave računati od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja na web prezentaciji Uprave za poljoprivredeno zemljište. Obaveštenje o raspisivanju oglasa za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda objavljeno je u dnevnom listu „VEČERNJE NOVOSTI”.

Tekst oglasa i dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: