ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 33/18

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

Trg Nikole Pašića broj 6

donosi

ODLUKA O IZMENI UGOVORA
o javnoj nabavci 33/18 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije Kej oslobođenja

Odluka