petak, 12. novembar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja Grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

U skladu sa čl. 50. i 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

Oglašava

JAVNI UVID
U Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja Grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodiˮ (u daljem tekstu: Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana), održaće se OD 12. DO 26. NOVEMBRA 2021. GODINE U TRAJANJU OD 15 DANA. Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana sa kompletom referalnih karata biće izložen u analognom formatu svakog radnog dana u jedinici lokalne samouprave, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (sala u suterenu), odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranici Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana mogu dostaviti u pisanoj formi, u toku trajanja javnog uvida, zaključno 26. novembrom 2021. godine, Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, 11 000 Beograd, ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak, 22. novembra 2021. godine sa početkom u 10 časova u zgradi gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, sala na XX spratu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u petak, 10. decembra 2021. godine sa početkom u 10 časova u zgradi gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, sala na XX spratu.

Imajući u vidu ograničen broj mesta u sali, u zavisnosti od broja učesnika, javna sednica biće održana po rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture https://www.mgsi.gov.rs na sledećoj putanji: dokumenti/javni uvid/sektor za prostorno planiranje i urbanizam.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Teks i grafika