недеља, 23. април 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја Раковица село

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 18. априла 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА РАКОВИЦА СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2у сутерену) од 3. до 17. маја 2017. сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 17. маја 2017. године.

Текст и графика