петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбеног објекта на КП 7921/2 КО Вождовац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 7921/2 КО ВОЖДОВАЦ, У УЛИЦИ ПОРОДИЦЕ ТРАЈКОВИЋ


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 17. до 24. новембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ЛАМДА СТУДИО” д.о.о. Цара Лазара 3, Нови Сад. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије1, најкасније до 24. новембра 2017. године.