Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију

27. марта 43-45, централа: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Дежурна инспекција: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Грађевинска инспекција: 3220-441, 063/340-931, радним данима од 7 до 15 часова и суботом од 10 до 18 часова

Соња Божовић, секретар, 2753-459
Срђан Зораја, в.д. подсекретара, 3309-325

Пријем странака – Сектор за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак, Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор: сваки дан од 7 до 22 часа.

Секретаријат врши послове који су му законом и другим прописима стављени у делокруг, а односе се на послове инспекцијског надзора у комуналној области и областима: превоза у друмском саобраћају и одржавању и заштити улицa и путева, дела трговине и туризма, заштите животне средине, заштите вода, изградње објеката и просторног планирања и урбанизма на територији града Београда. У Секретаријату, за обављање изворних и поверених послова државне управе, образују се основне унутрашње целине и то:

I. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ДЕЖУРНУ ИНСПЕКЦИЈУ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК - тел: 3309-675
a. Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора  комуналних инспекција градских општина - тел: 3309-332
•  врши инспекцијски надзор над извршењем закона и других прописа који регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност,
•  врши контролу стања комуналних објеката, обављања комуналне делатности и пружања комуналне услуге у областима:
- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
- производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, 
- обезбеђивање јавног осветљења, 
- уређење јавних зелених површина,
- управљање гробљима и сахрањивање,
• врши и друге послове који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда
- контролише постављање пловних објеката и других пловила, 
- врши контролу одржавања споменика и скулптуралних дела, 
- контролише употребу грба, имена и заставе града Београда,
•  планира и спроводи акције инспекцијског надзора над уредношћу површина у оквиру предшколских установа, школа, високошколских установа, здравствених установа (болница и домова здравља) и других установа од јавног значаја, железничких и аутобуских станица, подземних пешачких пролаза,
• врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима града Београда
• учествује у заједничким акцијама у другим областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином. 
• врши непосредан комунални инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не врше, и то у областима: 
- комуналне хигијене, 
- комуналног реда, 
- постављања привремених објеката и балон-хала спортске намене, 
- пружања услуга одржавања чистоће и чишћења јавних површина, 
- управљања комуналним отпадом, 
- становање и одржавање зграда, 
- оглашавања,
• врши непосредан комунални инспекцијски надзор и у другим областима комуналног инспекцијског надзора које су у првостепеној надлежности комуналне инспекције градске општине;
• даје инструкције и пружа стручну помоћ за извршавање послова у спровођењу надзора комуналних инспектора општине,
• организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином,
• у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције.

б. Одељењe за дежурни и комунални инспекцијски надзор - тел: 3309-282
• прима, распоређује и поступа по пријавама грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, нарочито када ти послови по својој природи не трпе одлагање, захтевају хитну интервенцију и предузимање мера, 
• даје обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг рада Секретаријата, 
• остварују сарадњу и рад са свим секторима у оквиру Секретаријата,
• врши послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и других субјеката,
• учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином,
• у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције.

в. Одељење за инспекцијски надзор над трговином - тел: 2753-076
• врши законом поверене послове инспекцијског надзора над трговином и то: 
- надзор над трговина личним нуђењем,
- надзор над трговином у преносивим објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема),
- надзор над трговином са покретних средстава и опреме, 
• врши надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом 
• обавља и друге послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда,
• организује и координира акције инспекцијског надзора и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора. 
• у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције.

г.   Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор - тел: 3309-644
• спроводи управно извршење решења инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица и путем принуде,
• сачињава програм извршења решења, 
• одлучује о обустави и одлагању извршења решења, 
• учествује у анагажовању другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, 
• сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, 
• утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења и решење о новчаном кажњавању (извршење путем принуде), 
• иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења и новчаних казни; 
• прати реализацију средстава пренетих градским општинама за извршење решења комуналних инспектора, 
• води евиденцију издатих прекршајних налога, 
• доставља прекршајне налоге суду на извршење и прати извршења,
• спроводи поступак комуналног инспекцијског надзора у области паркирања на јавним зеленим површинама као и поступак за уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила са површина јавне намене,
• учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином,
• обавља послове везане за поступање са привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора, 
• припрема упутства и процедуре из делокруга поступања са одузетим или уклоњеним предметима,
• евидентира потврде о одузетим предметима у поступку инспекцијског надзора и води евиденцију о предметима уклоњеним у поступку управног извршења решења, 
• организује послове магацина за одузете предмете, односно смештајни простор за уклоњене предмете, 
• води аналитику одузетих и уклоњених предмета по врсти, 
• врши сравњење евидентираних количина са магационером, односно лицем коме су предмети дати на чување, 
• обавља стручно-оперативне и административне послове и припрема документацију за процену, уништење, отпис и јавну продају предмета одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора, 
• обједињује и разматра извештаје о раду Сектора у пословима везаним за одузете и уклоњене предмете у поступку инспекцијског надзора. 

д.   Одељење за координацију инспекцијског надзора - тел: 3309-786
• обавља послове координације активности сектора у Секретаријату и координације са градким општинама са циљем уједначавања инспекцијског надзора, координације, размене података и свеобухватне сарадње,
• обавља послове креирања и коришћења програма евиденције инспекцијског надзора и његовог усклађивања са законом којим је уређен инспекцијски надзор,
• врши коришћење и креирање услуга у оквиру WEB сервиса који су доступни Секретаријату,
• у сарадњи са другим секторима израђује планове и извештаје Секретаријата,
• анализира стање у области инспекцијског надзора,
• прима и распоређује представке и пријаве грађана и других субјеката упућене електронском поштом и преко портала еУправе, које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата,
• обрађује представке које су у надлежности више инспекција,
• води евиденције о примљеним притужбама на рад инспектора, прати поступак одлучивања по притужби,
• сачињава извештаје о планираним контролама инспекција, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора,
• обавља стручне, техничке и административне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда,
• обавља послове ажурирања садржаја сајта града Београда и Информатора о организацији и раду града Београда у делу који се односи на Секретаријат и сајта Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда.

II.    СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-190
а. Одељење за друмски саобраћај - тел: 3309-531
• врши инспекцијски надзор над локалним превозом путника, односно над:
- такси превозом, 
- ванлинијским превозом путника, 
- јавним линијским превозом путника,
- посебним линијским превозом путника, 
- лимо севрисом, 
• врши инспекцијски надзор над превозом теретa у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда.
б. Одељење за улице и путеве - тел: 3309-190
• врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града Београда.

III.    СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ - тел: 3309-125
а. Одељење инспекције за заштиту животне средине I - тел: 3309-614
• обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара, који се односе на:
- заштиту животне средине од штетних ефеката буке, 
- заштиту животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, 
- заштиту животне средине од промета и коришћења хемикалија,
- контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 
- контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину, 
- контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент,
- заштиту и очување природе, 
- примену плана управљања  заштићеним  подручјем  и  утврђеног  режима  заштите,  односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја,
- сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, 
- спровођење планова и програма управљања отпадом, 
- примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступања произвођача и других власника отпада,
- контролу услова и мера за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
- утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности,
- контролу и праћење мониторинга оператера, 
- квантификацију утицаја активности на животну средину, 
- оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину,
- учешће у спровођењу акционих планова,
- организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду.

б. Одељење инспекције за заштиту животне средине II - тел: 3309-687
• обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац, који се односе на:
- заштиту животне средине од штетних ефеката буке, 
- заштиту животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, 
- заштиту животне средине од промета и коришћења хемикалија,
- контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 
- контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину, 
- контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент,
- заштиту и очување природе, 
- примену плана управљања  заштићеним  подручјем  и  утврђеног  режима  заштите,  односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја,
- сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, 
- спровођење планова и програма управљања отпадом, 
- примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступања произвођача и других власника отпада,
- контролу услова и мера за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
- утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности,
- контролу и праћење мониторинга оператера, 
- квантификацију утицаја активности на животну средину, 
- оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину,
- учешће у спровођењу акционих планова,
- организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду.

в. Одељење инспекције за заштиту животне средине III - тел: 3309-408
•  обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула, који се односе на:
- заштиту животне средине од штетних ефеката буке, 
- заштиту животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, 
- заштиту животне средине од промета и коришћења хемикалија,
- контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 
- контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину, 
- контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент,
- заштиту и очување природе, 
- примену плана управљања  заштићеним  подручјем  и  утврђеног  режима  заштите,  односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја,
- сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, 
- спровођење планова и програма управљања отпадом, 
- примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступања произвођача и других власника отпада,
- контролу услова и мера за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
- утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности,
- контролу и праћење мониторинга оператера, 
- квантификацију утицаја активности на животну средину, 
- оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину,
- учешће у спровођењу акционих планова,
- организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду.

г. Одељење водне инспекције - тел: 3309-542
• обавља послове који се односе на вршење непосредног надзора и преузимање мера за спровођење Закона о водама и подзаконских  прописа донешених на основу овог Закона,
• проверава да ли се у складу са Законом врши изградња објеката  и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, 
• врши надзор над обављањем водне делатности (као делатности од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће, 
• врши контролу да ли су прибављена потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и водним сагласностима),
• врши контролу поштовања законом прописаних забрана и ограничења установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава,
• предузима мера у области заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорације.

д. Одељење туристичке инспекције - тел: 3228-090
• врши послове инспекцијског надзора над применом закона као поверени посао, који се односе на:
- обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о категоризацији,
- испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу, 
- испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија, 
- испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке, 
- испуњеност прописаних техничких и других услова у угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у том угоститељском објекту, 
- наплата и уплата боравишне таксе, истицање у рачуну и др,
- испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са законом,
- истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

IV.    СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - тел: 3309-656
а. Одељење за грађевинску инспекцију I - тел: 3309-223
• врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.

б. Одељење за грађевинску инспекцију II - тел: 3309-665
• врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.

в. Одељење за грађевинску инспекцију III - тел: 3309-611
• врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.

г. Одељење за грађевинску инспекцију IV - тел: 3309-610
• врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.

д. Одељење за грађевинску инспекцију V - тел: 3309-498
• врши поверене послове инспекцијског надзора на територији града Београда, над коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом o становању и одржавању зграда.

ђ. Одељење за урбанистичку инспекцију - тел: 3309-639
• врши поверене послове инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији града Београда за изградњу и реконструкцију објеката бруто развијене грађевинске површине одређене законом,
• подноси приговор надлежном органу на издате локацијске услове, односно урбанистички пројекат, ако утврди да ти акти нису у складу са законом, односно планским документом и предузима друге мере у складу са законом. 

е. Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију - тел: 3309-573
• обавља управно-правне послове у области грађевинске и урбанистичке инспекције, на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), 
• израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, 
• разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
• сачињава одговоре на тужбе,
• обавља нормативне послове, 
• прати примену прописа из надлежности грађевинског и урбанистичког инспекцијског надзора,  
• припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција, 
• представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву инспектора,
• иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; 
• остварују контакте са организационим јединицама Градске управе града Београда и ресорним министарствима поводом поверених послова, 
• остварује сарадњу са Прекршајним судом.

ж.   Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове - тел: 3309-127
• обавља студијско-аналитичке, евиденционе, стручно–оперативне и документационе послове који се односе на рад грађевинске инспекције и то: 
- припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале из делокруга рада Одељења,
- припрема извештаје и информације за потребе Секретаријата и органа града,
- анализира месечне и периодичне извештаја о раду и врши обједињавање извештаја организационих целина у Сектору,
- припрема материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду грађевинске инспекције и стању и проблемима у тој области,
- припрема податке за план инспекцијског надзора грађевинске инспекције, 
- анализира стања у области инспекцијског надзора грађевинске инспекције која идентификује ризике и предлаже усклађивање плана са проценом ризика инспекцијског надзора,
- остварује комуникацију са грађанима о раду грађевинске инспекције, 
- припрема саопштења и обавештења за јавност о планираним контролама, о стању у области надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора,
- води евиденције о примљеним пријавама грађана и поступа по представкама - пријавама, петицијама, предлозима заинтересованих физичких и правних лица,
- припрема податке за одговоре на притужбе на рад грађевинских инспектора,
- остварује сарадњу са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежном за информисање, представницима средстава јавног информисања и припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности Сектора. 

з. Одељење за извршење решења грађевинских инспектора - тел: 3309-412
• спроводи управно извршење решења грађевинских инспектора, преко другог лица и путем принуде, 
• сачињава програм извршења решења, 
• одлучује о обустави и одлагању извршења решења, 
• учествује у поступку ангажовања другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења и иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења.

V.    СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ - тел: 3309-134
а. Одељење за нормативне и управно-надзорне послове - тел: 3309-481
• припрема и израђује нацрте прописа и аката из надлежности Секретаријата и, у сарадњи са другим одељењима и секторима, припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује и које су у надлежности Секретаријата,
• израђује нацрте другостепених одлука по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских општина, 
• у другостепеном поступку, у складу са законом, употпуњава поступак и отклањју недостке првостепеног поступка, 
• припрема одлуке по ванредним правним средствима, 
• сачињава одговоре на тужбе у управним споровима и представља Секретаријат на јавним расправама пред Управним судом,
• остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције градске општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности, 
• сачињава нацрте инструкција у примени прописа комуналним инспекцијама градских општина.

б. Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку инспекцију - тел: 3309-417
• обавља управно-правне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом, на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци),
• израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и дају инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
• обавља нормативне послове, 
• прати примене прописа из надлежности комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом,
• припрема и израђује иницијативе за доношење и измену прописа из надлежности инспекција,
• представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступцима покренутим по захтеву надлежног инспектора Секретаријата, 
• иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против Секретаријата, иницира, код надлежног органа, наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде, 
• остварује контакте са организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, остварује сарадњу са Прекршајним судом.

в. Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције - тел: 3309-389
• обавља управно-правне послове у области инспекције за заштиту животне средине и водну инспекцију на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), 
• израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби, 
• обавља нормативне послове, 
• прати примену прописа из надлежности инспектора за заштиту животне средине и водних инспектора, 
• припрема и израђује иницијативе за доношење и измену прописа које примењују инспекције,
• представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора Секретаријата,
• иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против секретаријата, иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде, 
• остварује контакте са организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, остварује сарадњу са Прекршајним судом.

VI.    СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - тел: 3309-269
а.Одељење за правне, аналитичке и административне послове - тел: 3309-373
• прати, анализира и проучава законске и подзаконске прописе из области радних односа,
• припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга послова,
• анализира опис послова радних места ради њиховог правилног разврставања у звања, 
• прати кадровску структуру запослених у Секретаријату,
• израђује предлог организације и систематизације радних места, 
• израђује појединачна акта којима се решава о правима, дужностима и одговорностима запослених из области радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора и плаћеног одсуства са рада, решења о употрeби и чувању печата; предлоге за распоређивање, пријем, премештање и напредовање службеника, иницијативе за покретање дисциплинског поступка и др.), 
• припрема и израђује налоге за рад ноћу, на дан државног празника и на дан недељног одмора запосленог, 
• израђује предлог интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места и предлог за преузимање запосленог,
• организује и прати испуњење обавезе израде радних циљева и припрема обједињене предлоге за оцењивање службеника, 
• израђује план коришћења годишњих одмора,
• прати потребе за обуком и стучним усавршавањем инспектора и других службеника и припрема предлог за израду програма стучног усавршавања, 
• припрема интерна упутства у циљу успостављања јединствених процедура у области радних односа, 
• успоставља и води интерне евиденције о службеницима у Секретаријату, 
• прати испуњење обавезе полагања државног стручног испита, испита за инспекторе, посебног стручног испита за тржишног инспектора, 
• успоставља и води регистар службених легитимација инспектора, евиденцију идентификационих картица, присутности на раду, врши требовање БУС-плус, 
• организује и обавља административне и канцеларијске послове за потребе свих сектора у Секретаријату,
• предлаже мере за унапређење евиденције о предметима и усаглашава стање са писарницом,
• припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава евиденцију Секретаријата са евиденцијом писарнице,
• координира припрему и израђује одговоре на захтеве за информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата,
• прати примену прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа подршку и потребна обавештења,
• остварује сарадњу са другим секторима у саставу Секретаријата, другим организационим јединицама Градске управе, овлашћеним лицем за присуп информацијама од јавног значаја за град Београд, Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда, органима, организацијама и установама изван Градске управе града Београда.

VII.    СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ - тел: 3309-379
а.  Одељењe за другостепени управни поступак из грађевинске области I - тел: 3309-352
• обавља поверене послове другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката органа управе градских општина Врачар, Чукарица, Нови Београд, Звездара, Вождовац,  Лазаревац, Барајево, Сурчин и Сопот, надлежних за грађевинске послове (припрема и израђује предлоге управних аката по жалбама и ванредним правним средствима),
• врши обраду предмета у вези са управним споровима (припрема и израђује акта у поступку по тужбама у управним споровима и по пресудама Управног суда), 
• прати и анализира примену прописа, као и ставове Управног суда и остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, градским општинама и ресорним министарством.

б. Одељењe за другостепени управни поступак из грађевинске области II - тел: 3309-230
• обавља поверене пословe другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката органа управе градских општина Савски венац, Земун, Раковица, Стари град, Палилула, Обреновац, Младеновац и Гроцка, надлежних за грађевинске послове (припрема и израђује предлоге управних аката по жалбама и ванредним правним средствима),
• врши обраду предмета у вези са управним споровима (припрема и израђује акта у поступку по тужбама у управним споровима и по пресудама Управног суда), 
• прати и анализира примену прописа, као и ставове Управног суда и остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, градским општинама и ресорним министарством.

У оквиру Секретаријата за инспекцијске послове образује се и једно самостално одељење и то:
I. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - тел: 3309-245
• обавља економско-финансијске послове и послове спровођења набавки који се односе на праћење и примену прописа којима се уређује буџетски систем, јавне набавке и других прописа који се односе на делокруг рада Одељења, 
• врши праћење и евидентирање јавних прихода (новчане казне, приход од извршења заштитних мера, административне таксе), 
• припрема, израђује и прати извршење финансијског плана, 
• прати извршења уговора, поступка наплате трошкова извршења решења, 
• планира јавне набавке, припрема и спроводи поступке јавних набавки, 
• израђује анализе, извештаје и одговоре по питањима из делокруга Одељења.

  
  Корисни линкови