среда, 8. фебруар 2017.

Секретаријат за културу

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 105/16)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу

расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
 РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ, ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА,
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ 
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОЈЕКТИ), ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2017. ГОДИНИ

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области културне делатности, и то:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
13) менаџмент у култури.

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Град Београд. 
Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица у пријави доставља податке о правном лицу, са седиштем на територији града Београда, преко кога ће се пројекат реализовати.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет-стране Града Београда (www.beograd.rs) и са портала е-управе Републике Србије (www.euprava.gov.rs).

Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2) детаљни опис пројекта;
3) детаљно разрађен буџет пројекта;
4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
(1) стручни, односно уметнички капацитети,
(2) неопходни ресурси;
4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Критеријуми из претходног става примењују се на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.
Стручна комисија за избор пројеката врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију који излази на територији града Београда, закључно са 10. мартом 2017. године. Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније, 10. март 2017. године, или морају бити предате до 15.30 на писарницу Градске управе града Београда, на Тргу Николе Пашића бр. 6.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у три примерка на адресу: Градска управа града  Београда  –  Секретаријат за културу, Београд, Писарница: Трг Николе Пашића бр. 6.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет-страни Града Београда који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.