понедељак, 13. март 2017.

Секретаријат за здравство

Конкурс за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на територији града Београда за област – Здравствена заштита мајке и детета

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство

расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2017. ГОДИНИ ЗА ОБЛАСТ - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАЈКЕ И ДЕТЕТА– ПОДРШКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Предмет оглашавања

На основу oдредбе чл. 13. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 14. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и у складу са Програмом друштвене бриге за здравље становништва-Дефинисање приоритетних тематских области за рад у 2017. години, број: II-01 бр. 50- 144/2017 од 13.02.2017. године, Секретаријат за здравство, у циљу спровођења посебних програма и пројеката из области здравствене заштите, пружа финансијску подршку програмима који испуњавају следећe циљевe:
1. Унапређење здравља и превенција обољења кроз организацију и спровођење пројеката усмерених на здравствено васпитање, здравствену просвећеност, подизање свести и информисаности о здравим начинима живота и факторима ризика за настанак обољења, са посебним акцентом на унапређење здравља мајке и детета;
2. Унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета у Београду, обезбеђивањем веће отворености здравствене службе ка породици и заједници, путем остваривања 24-часовне телефонске комуникације, саветовања и пружања неопходне стручне помоћи трудницама, породиљама, породицама са бебама и малом децом; 
3. Повећање задовољства корисника радом здравствене службе и то посебно породица са малом децом и задовољства даваоца услуга на територији града Београда, унапређењем координације у раду здравствених установа.

2. Подносиоци  пријава

1. Здравствене установе из Плана мреже на територији града Београда;

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у:
Смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс,
Упутству за писање програма,
Упутству за састављање буџета програма.

3. Подношење пријаве и потребна документација

Програм се доставља на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима.

Основну конкурсну документацију чине:
Прилог 1 – Образац за писање програма, 
Прилог 2 – Образац буџета програма, 
Прилог 3– Наративни буџет,
Прилог 4 – Модел уговора (доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs). 
Уколико се програм пријављује у партнерству основну документацију чине и Протокол о сарадњи, односно партнерству. 

4. Рок и начин достављања програма

Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за здравство, на адресу: Београд, ул. Краљице Марије 1, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма. 
Програми се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.