недеља, 7. април 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за Нови кумодрашки колектор - III фаза

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 26.03.2019. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор - III фаза (од ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице), Градска општина Вождовац, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/15 и 83/18)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД 
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВИ КУМОДРАШКИ КОЛЕКТОР - III ФАЗА (ОД РЕТЕНЗИЈЕ „КУМОДРАЖ 1” ДО НОВЕ КУМОДРАШКЕ УЛИЦЕ), ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. априла до 13. маја 2019 године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX. спрату), 30. маја 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. маја 2019. године.

Текст и графика