понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за део насеља Јајинци

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 22.08.2019. године упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
 поводом израде  плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Градске општине Раковица и Вождовац

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. до 16. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 16. септембром 2019. године.