понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Господара Вучића и планиране трасе УМП

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 03.12.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Улице Господара Вучића и планиране трасе УМП-а, градске општине Вождовац и Врачар, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНИ БУЛЕВАР, УЛИЦЕ ГОСПОДАРА ВУЧИЋА И ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ УМП-А, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ВРАЧАР


РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 23. децембра 2019. године до 10. јануара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. 
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45. 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 10. јануаром 2020. године.