субота, 25. јануар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Продужење рока за обављање јавног увида у нацрт ПДР дела насеља Кумодраж

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, на седници која је одржана 23.01.2020. године, о измени заказаних термина за обављање јавног увида услед техничке грешке у топографским подлогама, у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГАРДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
оглашава
ПРОДУЖЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

У огласу, објављеном у дневном листу „Вечерње новости“ дана 18.01.2020. године, који се односи на јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара, врше се следеће измене:
Тачка 1. огласа мења се тако да гласи:
- „јавни увид обавља се од 20. јануара до 27. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.”
У тачки 5. огласа, у делу који се односи на термин за подношење примедби на планирана решења у току јавног увида, после „Ул. Краљице Марије бр. 1”, уместо:
- „закључно са 20. фебруаром 2020. године“, треба да пише „закључно са 27. фебруаром 2020. године”.
У свему осталом, текст огласа остаје непромењен.

Јавни увид у нацрт ПДР дела насеља Кумодраж