петак, 26. фебруар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 4300 Вождовац, Војводе Скопљанца 37

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4300 К.О.ВОЖДОВАЦ У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СКОПЉАНЦА БРOJ 37 У БЕОГРАДУ


1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 26. фебруара до 5. марта 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „URBAN HUB“D.O.O. из Аранђеловца, Ул. Гаврила Принципа бр.8.
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „URBAN HUB“D.O.O. из Аранђеловца у име инвеститора „КОРАДО ПОИНТ“д.о.о. из Београда, Ул. Његошева бр.92.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 5. марта 2021. године.