петак, 3. фебруар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ИНОС БАЛКАН Јаково

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта „ИНОС БАЛКАН” д.о.о. Ваљево, Мирка Обрадовића бб, доставио је Секретаријату за заштиту животне средине, у поновном поступку, измењен и допуњен захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 3105 КО Јаково (пре извршене парцелације катастарске парцеле бр. 1655/2, 1655/3, 1656/2 и 1657/2 КО Јаково), на подручју градске општине Сурчин у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. фебруар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 14. став 1. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).