среда, 22. март 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. - Велико поље

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Велико поље” - БГ938, БГУ938, БГЛ938, БГО938, БГЈ938, постављене на антенском стубу на катастарској парцели број 2080/1 КО Велико поље, на подручју градске општинe Обреновац у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту Града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи).
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 4. април 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).