петак, 3. фебруар 2023.

Измењен и допуњен Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (у примени од 1.1.2023. године)

 

Измењен и допуњен Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Министар финанасија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донео ПРАВИЛНИK О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ, ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („Службени гласник РС”, 143/2022 од 19. децембра 2022. године), који је ступио на снагу 1. јануара 2023. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 1. јануара 2023. године.
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦА: ППИ-1, (са Прилогом 1, Подприлогом уз Прилог 1 и Прилогом 2) за 2023. годину и ППИ-2 за 2023. годину.
У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", број 80/02…138/22) подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. 
Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику. 
Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације - ЈИС ЛПА на адреси https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.