Интерни акти Службе за централизоване јавне набавке

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града Београда („Службени лист града Београда“, број 8/15);

- Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града Београда („Службени лист града Београда“, број 58/15);

- Правилник о спровођењу контроле набавки наручилаца чији је оснивач град Београд („Службени лист града Београда”, број 11/15);

- Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване  јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки („Службени лист града Београда“, број 91/14);

- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване  јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки („Службени лист града Београда“, број 59/15);

Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки („Службени лист града Београда“, број 8/19)

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединицаГрадске управе града Београдаи („Службени лист града Београда“, број 8/19)

Правилник о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки (Службени лист града Београда”, број 88/20)

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга (Службени лист града Београда, број 88/20)