Родитељски додатак и једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета

Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије.

Изузетно, ако мајка која има троје деце у следећем порођају роди двоје или више деце, оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног решења министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.
Такође, право на родитељски додатак може остварити мајка и за пето дете по реду рођења уколико је неко од деце, претходног реда рођења, које је живорођено умрло непосредно по рођењу и за њега није остварено право на родитељски додатак, а на основу посебног решења министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева за остваривање права на родитељски додатак.
Право на родитељски додатак остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.
Право на родитељски додатак изузетно признаће се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјална питања.

Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева. 

Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јануара 2022. године и касније утврђује се у висини од 300.000,00 динара и исплаћује се једнократно.

Родитељски додатак за друго дете рођено 1. јануара 2022. године и касније утврђује се у висини од 266.117,46 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 11.088,23 динара. 

Родитељски додатак за треће дете рођено 1. јануара 2022. године и касније утврђује се у висини од 1.596.704,79 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 13.305,87 динара. 
Родитељски додатак за четврто дете рођено 1. јануара 2022. године и касније утврђује се у висини од 2.395.057,19 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 19.958,81 динара.

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. 
Паушал за набавку опреме за дете, за децу рођену од 1. јануара 2022. године и касније и који се исплаћује заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете износи 5.544,12 динара. 

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу најкасније до навршених годину дана живота детета.

Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије.
Родитељски додатак може остварити мајка чија деца предшколског узраста живе на територији Републике Србије и похађају припремни предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије.
Родитељски додатак може остварити мајка чија деца основношколског узраста живе на територији Републике Србије и школују се и редовно похађају наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије.
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељ који подноси захтев и дете за које се остварује право, у моменту подношења захтева живе у иностранству. 
Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни држављанин уколико је у земљи, чији је држављанин, остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев.

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права на родитељски додатак подносилац прилаже:
- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
- податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
- податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
- податак о пребивалишту подносиоца захтева,
- податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
- податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Када је подносилац захтева мајка која је страни држављанин, уз уредно попуњен захтев прилаже:
- уверење о држављанству,
- доказ о статусу стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);
- доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета;
- уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
- доказ да у земљи чији је држављанин, није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE”).
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
- податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
- податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
- податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев, 
- податак да је подносилац захтева у брачној заједници са оцем детета. 

Када је подносилац захтева за родитељски додатак отац чија је супруга страни држављанин а нема статус стално настањеног странца, уз уредно попуњен захтев прилаже доказе о испуњености услова на страни мајке детета:
- уверење о држављанству мајке,
- доказ о статусу стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);
- доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета,
- уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев 
- уверење надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
- доказ да у земљи чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE”).
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
- податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
- податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
- податак о пребивалишту подносиоца захтева,
- податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
- податке надлежног органа старатељства да подносилац захтева непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Подносилац захтева за родитељски додатак може бити отац детета и у случајевима када мајка није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:
- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
- одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права, извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, решење којим је мајка лишена пословне способности или потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.
На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
- податке из Матичне књиге рођених за сву децу,
- податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
- податак о пребивалишту подносиоца захтева,
- податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења,
- податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
- податак из матичне књиге умрлих за мајку или податак надлежног органа старатељства да је мајка напустила дете.
Изјаве које је подносилац захтева дао у поступку остваривања права на родитељски додатак, орган управе проверава по службеној дужности увидом у доступне електронске базе податка и на други начин у сарадњи са надлежним органима, најмање једанпут годишње до краја септембра текуће године.

Право на једнократну помоћ у висини од 100.000,00 динара може остварити мајка која је остварила право на родитељски додатак за друго, односно треће дете рођено 1. јануара 2022. године и касније. 
Отац детета може остварити ово право уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.
Захтев за остваривање права на једнократну помоћ, подноси се истовремено са захтевом за родитељски додатак за друго, односно за треће дете. 
Исплата једнократне помоћи врши се истовремено са исплатом прве рате родитељског додатка за друго, односно за треће дете.

Корисник права, са примерком решења и личном картом подиже новац са наменског текућег рачунa који се отвара по службеној дужности код Банке Поштанска штедионица. Корисницима који већ имају рачун код Поштанске штедионице уплата ће се извршити на тај рачун.

Право на родитељски додатак и једнократну помоћ за рођење другог и трећег детета, грађани са пребивалиштем на територији града Београда остварују у Секретаријату за социјалну заштиту, Улица 27. марта број 43-45.
Уредно попуњен захтев предаје се у Писарници Градске управе града Београда, 27. марта број 43-45, радним данима од 7.30 до 15.30 часова. 
Захтеве за остваривање ових права грађани Младеновца могу поднети у згради Општинске управе општине Младеновац, Улица Николе Пашића 27, а грађани Лазаревца у згради Општинске управе општине Лазаревац, Улица Карађорђева број 17.

Образац захтева можете се добити у Писарници или преузимањем кликом на линк испод овог текста.

Обрасци за преузимање