ЈП "Градско стамбено"

Данијелова 33
www.stambeno.com
е-mail: jpgs@stambeno.com

в.д. директора: Александар Јакшић

Технички сектор, тел. 3950-221
Правни сектор, тел. 3950-363
Финансијски сектор, тел. 3950-391
Самостална служба за јавне набавке, тел. 3950-414
Самостална служба за управљање информационим системом, тел. 3950-428
Самостална служба за маркетинг и информисање, тел. 3950-406

Агенција за замену станова и промет некретнинама
Краља Милутина 29, тел. 3640-595

РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ОПШТИНАМА:
Стари град, Риге од Фере 6, тел. 3950-364
Палилула, Краљице Марије 17, тел. 3950-365
Савски венац, Бранкова 15a, тел. 3950-366
Звездара, Суботичка 16, тел. 3950-367
Врачар, Његошева 84, тел. 3640-253
Вождовац, Заплањска 16a, тел. 3950-369
Чукарица, Шумадијски трг 6, тел. 3950-370
Нови Београд, Народних хероја 30, тел. 3950-371
Земун, Народних хероја 30, тел. 3950-372
Раковица, Борска 40, тел. 3950-373

Градско стамбено предузеће основано је 1. априла 1966. После низа трансформација, 1. априла 1990. Решењем Скупштине града Београда почело је са радом Јавно предузеће за стамбене услуге, које 2005. мења назив у ЈП "Градско стамбено".

Основна делатност ЈП "Градско стамбено" је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. То су радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, противпожарних инсталација, громобрана и послови хитних интервенција). Поред поменутих радова, Предузеће обавља и одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање ходника, степеништа, подеста...). Радови које обавља ЈП "Градско стамбено" и њихово финансирање дефинисани су Законом о одржавању стамбених зграда и станова (Службени гласник РС, 44/95). Одржавање зграда врши се на основу уговора склопљених са скупштинама зграда. Одлуку о склапању уговора доноси Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова стамбене зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде.

Трошкови одржавања се плаћају месечно преко признаница обједињене наплате. Годишње програме радова усваја Управни одбор ЈП "Градско стамбено" уз сагласност Скупштине града Београда.

У ЈП "Градско стамбено" је запослено око 200 радника који одржавају 12.600 зграда са око 244.000 станова.

Услуге у зградама без лифта:
- избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија,
- одгушење заједничких канализационих инсталација у зградама,
- поправка и делимична замена заједничких водоводних и канализационих цеви, које припадају згради, када дође до прскања,
- поправка и замена вентила на заједничким водоводним инсталацијама,
- мањи радови на поправци кровног покривача којима се спречава прокишњавање у станове и у просторијама у којима се налазе заједнички уређаји (степениште, лифт кућица, и сл),
- поправке и замене стакла над степенишним простором,
- мање поправке на деловима фасаде,
- замена разбијених стакала на улазним вратима у зграду,
- поправке електроинсталације од главног разводног ормана до разводне табле у стану и од главног разводног ормана до прикључне кутије на фасади зграде,
- редовна контрола и поправка громобранских инсталација,
- редован преглед, сервисирање и отклањање кварова на уређајима у згради као што су: хидрофори и хидроцили, акумулатори, АПА уређаја и инсталација за нужно светло, сигнално авио светло,
- замена прегорелих степенишних аутомата за светло и тастера као и други радови везани за одржавање инсталација степенишног светла.

Услуге у зградама са лифтом (поред претходно наведених):
- сервисирање лифтова обавља се једном месечно (са припадајућим материјалом поправке лифтова до висине радног налога),
- технички преглед (испитивање исправности целокупног лифтовског постројења ради добијања сертификата о исправности од стране специјализоване, стручне институције - једном годишње),
- баждарење регулатора брзине на лифту

За кварове хитне природе (прскање цеви, загушење канализације, заглављивање у лифту и др) могу се користити услуге Службе дежурних хитних интервенција. У Служби раде искусни мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара-диспечера. Служба је опремљена савременим алатима, резервним деловима и возилима тако да по примљеном позиву у најудаљеније делове Града стиже за најкраће могуће време.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ

Осим набројаних радова утврђених уговором, ЈП "Градско стамбено" обавља и друге послове на стамбеним зградама, а на захтев власника станова и скупштина станара. Ови послови се посебно уговорају, а постоји и могућност плаћања у више рата.

Такође, на основу одлуке скупштине станара ЈП "Градско стамбено" организује и врши надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким деловима стамбене зграде: чишћење и прање степеништа, ходника, подеста... Ова услуга плаћа се посебно, месечно по стану, а чисти се три пута у току месеца.

У Сектору за имовинско-правне послове овог предузећа постоји велика архивска документација о зградама, становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у оквиру стамбене зграде. Сва ова документација на располагању је и може се добити на увид или као оверена фотокопија, уз прописно овлашћење. У оквиру овог сектора ради и Агенција за замену станова и промет некретнинама.