petak, 3. februar 2023.

Izmenjen i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (u primeni od 1.1.2023. godine)

 

Izmenjen i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Ministar finanasija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, doneo PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU („Službeni glasnik RS”, 143/2022 od 19. decembra 2022. godine), koji je stupio na snagu 1. januara 2023. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 1. januara 2023. godine.
PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZACA: PPI-1, (sa Prilogom 1, Podprilogom uz Prilog 1 i Prilogom 2) za 2023. godinu i PPI-2 za 2023. godinu.
U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS", broj 80/02…138/22) podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige. 
Obveznici koji ne vode poslovne knjige-fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pisanom obliku. 
Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije - JIS LPA na adresi https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.