Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda

Tiršova 3/III, centrala: 3605-600
pravobranilastvo@beograd.gov.rs

Ivan Lalović, gradski pravobranilac, 3605-640, 3610-157, faks: 3620-158

Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Beograda i gradskih opština grada Beograda. U delokrug Gradskog pravobranilaštva spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenje svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa grada i gradskih opština, njihovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu grada i gradskih opština.

Radom Gradskog pravobranilaštva grada Beograda rukovodi gradski pravobranilac koji ima zamenike, a imenuje ih i razrešava Skupština grada.

  
  Korisni linkovi