Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45, centrala: 3227-241, 3309-000

Info služba: 2750-237, faks 3222-420
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Tatjana Parpura, sekretar, 2750-237
Danilo Đaković, podsekretar, 3292-427

Prijem stranaka: utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 12 časova.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- oblast imovinsko-pravnih poslova

• evidenciju i popis službenih, poslovnih i drugih zgrada, stambenih zgrada i stanova; 
• upravljanje, korišćenje i raspolaganje nad ovim nepokretnostima i upis prava na nepokretnostima u javne knjige;
• poslovi koji se odnose na rešavanje stambenih potreba u skladu sa propisima i posebnim programima grada,
• druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

- oblast građevinskog zemljišta

• utvrđivanje prava na konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu;
• određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata u posebnim slučajevima;
• prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta;
• otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda;
• pribavljanje i raspolaganje građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Beograda;
• razmenu građevinskog zemljišta između grada Beograda i drugih nosioca prava svojine na građevinskom zemljištu;
• deobu građevinskog zemljišta u susvojini ili zajedničkoj svojini grada Beograda i drugih nosioca prava svojine;
• donošenje rešenja o urbanoj komasaciji;
• ustanovljavanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Beograda;
• popis i evidenciju građevinskog zemljišta;
• učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada sekretarijata;
• kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZACIONA STRUKTURA

ORGANIZACIONA STRUKTURA SEKRETARIJATA ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE

I SEKTOR ZA UPRAVLJANJE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA
1. Odeljenje za raspolaganje i upravljanje nepokretnostima u javnoj svojini grada Beograda
2. Odeljenje za stanovanje
3. Odeljenje za popis, evidenciju i upis prava javne svojine na nepokretnostima grada Beograda
4. Odeljenje za održavanje nepokretnosti grada Beograda i kontrolu korišćenja i upravljanja nepokretnostima
5. Odeljenje za raspolaganje i upravljanje nepokretnostima od posebnog značaja za grad Beograd

II SEKTOR ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM
1. Odeljenje za zakup i pravne poslove

III SEKTOR ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA
1. Odeljenje za investiciono održavanje poslovnog prostora

IV SEKTOR ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
1. Odeljenje za popis, evidenciju , i upis prava javne svojine i utvrđivanje prestanka prava korišćenja građevinskog zemljišta
2. Odeljenje za poslove raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini grada Beograda
3. Odeljenje za utvrđivanje prava na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Beograda

V SEKTOR ZA ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU, PRAVNE, OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVE
1. Odeljenje za geografski informacioni sistem, elektronsku dokumentaciju, pravne i opšte poslove
2. Odeljenje za ekonomske i finansijske poslove

  
  Korisni linkovi