Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju

27. marta 43-45, centrala: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Dežurna inspekcija: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Građevinska inspekcija: 3220-441, 063/340-931, radnim danima od 7 do 15 časova i subotom od 10 do 18 časova

Sonja Božović, sekretar, 2753-459
Srđan Zoraja, v.d. podsekretara, 3309-325

Prijem stranaka – Sektor za komunalni inspekcijski nadzor, dežurnu inspekciju i izvršni postupak, Odeljenje za dežurni i komunalni inspekcijski nadzor: svaki dan od 7 do 22 časa..

U Sekretarijatu za inspekciju, nadzor i komunikaciju, za obavljanje izvornih i poverenih poslova državne uprave, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

1. Sektor za komunalni inspekcijski nadzor, dežurnu inspekciju i izvršni postupak
a) Odeljenje nadzora nad radom komunalnih preduzeća, planskih akcija i nadzora komunalnih inspekcija gradskih opština - tel: 330-9607
•  obavlja inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji regulišu proizvodnju i isporuku komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga od strane javnih komunalnih preduzeća i drugih privrednih subjekata koja obavljaju komunalnu delatnost,
•  obavlja kontrolu stanja komunalnih objekata, obavljanja komunalne delatnosti i pružanja komunalne usluge u oblastima:
- snabdevanje vodom za piće,
- prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, 
- proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, 
- obezbeđivanje javnog osvetljenja, 
- uređenje javnih zelenih površina,
- upravljanje grobljima i sahranjivanje,
• vrši i druge poslove koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda
- kontroliše postavljanje plovnih objekata i drugih plovila, 
- vrši kontrolu održavanja spomenika i skulpturalnih dela, 
- kontroliše upotrebu grba, imena i zastave grada Beograda,
•  planira i sprovodi akcije inspekcijskog nadzora nad urednošću površina u okviru predškolskih ustanova, škola, visokoškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova (bolnica i domova zdravlja) i drugih ustanova od javnog značaja, železničkih i autobuskih stanica, podzemnih pešačkih prolaza,
• vrši prvostepeni inspekcijski nadzor u skladu sa posebnim propisima grada Beograda
• učestvuje u zajedničkim akcijama u drugim oblastima komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom. 
• vrši neposredan komunalni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima koja su zakonom i drugim propisima utvrđena za komunalnu inspekciju gradske opštine, ako ih ti organi ne vrše, i to u oblastima: 
- komunalne higijene, 
- komunalnog reda, 
- postavljanja privremenih objekata i balon-hala sportske namene, 
- pružanja usluga održavanja čistoće i čišćenja javnih površina, 
- upravljanja komunalnim otpadom, 
- stanovanje i održavanje zgrada, 
- oglašavanja,
• vrši neposredan komunalni inspekcijski nadzor i u drugim oblastima komunalnog inspekcijskog nadzora koje su u prvostepenoj nadležnosti komunalne inspekcije gradske opštine;
• daje instrukcije i pruža stručnu pomoć za izvršavanje poslova u sprovođenju nadzora komunalnih inspektora opštine,
• organizuje i koordinira zajedničke akcije sa komunalnim inspekcijama gradskih opština i učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom,
• u saradnji sa komunalnom milicijom usklađuje aktivnosti inspekcijskih službi i komunalne milicije.
b) Odeljenje za dežurni i komunalni inspekcijski nadzor - tel: 3222-262
• prima, raspoređuje i postupa po prijavama građana i drugih subjekata koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata, naročito kada ti poslovi po svojoj prirodi ne trpe odlaganje, zahtevaju hitnu intervenciju i preduzimanje mera, 
• daje obaveštenja po pozivima građana za ostvarivanje prava vezanih za delokrug rada Sekretarijata, 
• ostvaruju saradnju i rad sa svim sektorima u okviru Sekretarijata,
• vrši poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda u postupcima iniciranim prijavama građana i drugih subjekata,
• učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom,
• u saradnji sa komunalnom milicijom usklađuje aktivnosti inspekcijskih službi i komunalne milicije.
v) Odeljenje za inspekcijski nadzor nad trgovinom- tel: 2753-076
• vrši zakonom poverene poslove inspekcijskog nadzora nad trgovinom i to: 
- nadzor nad trgovina ličnim nuđenjem,
- nadzor nad trgovinom u prenosivim objektima (tezga, automat i sl. sredstva i oprema),
- nadzor nad trgovinom sa pokretnih sredstava i opreme, 
• vrši nadzor nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena i isticanjem podataka o trgovcu i pružaocu usluga u skladu sa zakonom 
• obavlja i druge poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda,
• organizuje i koordinira akcije inspekcijskog nadzora i učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora. 
• u saradnji sa komunalnom milicijom usklađuje aktivnosti inspekcijskih službi i komunalne milicije.
g) Odeljenje za izvršni postupak i inspekcijski nadzor- tel: 3309-644
• sprovodi upravno izvršenje rešenja inspektora Sekretarijata (osim građevinskih), preko drugog lica i putem prinude,
• sačinjava program izvršenja rešenja, 
• odlučuje o obustavi i odlaganju izvršenja rešenja, 
• učestvuje u anagažovanju drugog lica i obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, 
• sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, 
• utvrđuje troškove izvršenja i donosi rešenje o troškovima izvršenja i rešenje o novčanom kažnjavanju (izvršenje putem prinude), 
• inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja i novčanih kazni; 
• prati realizaciju sredstava prenetih gradskim opštinama za izvršenje rešenja komunalnih inspektora, 
• vodi evidenciju izdatih prekršajnih naloga, 
• dostavlja prekršajne naloge sudu na izvršenje i prati izvršenja,
• sprovodi postupak komunalnog inspekcijskog nadzora u oblasti parkiranja na javnim zelenim površinama kao i postupak za uklanjanje neregistrovanih i havarisanih vozila sa površina javne namene,
• učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom,
• obavlja poslove vezane za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim i uklonjenim predmetima u postupku inspekcijskog nadzora, 
• priprema uputstva i procedure iz delokruga postupanja sa oduzetim ili uklonjenim predmetima,
• evidentira potvrde o oduzetim predmetima u postupku inspekcijskog nadzora i vodi evidenciju o predmetima uklonjenim u postupku upravnog izvršenja rešenja, 
• organizuje poslove magacina za oduzete predmete, odnosno smeštajni prostor za uklonjene predmete, 
• vodi analitiku oduzetih i uklonjenih predmeta po vrsti, 
• vrši sravnjenje evidentiranih količina sa magacionerom, odnosno licem kome su predmeti dati na čuvanje, 
• obavlja stručno-operativne i administrativne poslove i priprema dokumentaciju za procenu, uništenje, otpis i javnu prodaju predmeta oduzetih i uklonjenih u postupku inspekcijskog nadzora, 
• objedinjuje i razmatra izveštaje o radu Sektora u poslovima vezanim za oduzete i uklonjene predmete u postupku inspekcijskog nadzora. 
d) Odeljenje za koordinaciju inspekcijskog nadzora- tel: 3309-786
• obavlja poslove koordinacije aktivnosti sektora u Sekretarijatu i koordinacije sa gradkim opštinama sa ciljem ujednačavanja inspekcijskog nadzora, koordinacije, razmene podataka i sveobuhvatne saradnje,
• obavlja poslove kreiranja i korišćenja programa evidencije inspekcijskog nadzora i njegovog usklađivanja sa zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor,
• vrši korišćenje i kreiranje usluga u okviru WEB servisa koji su dostupni Sekretarijatu,
• u saradnji sa drugim sektorima izrađuje planove i izveštaje Sekretarijata,
• analizira stanje u oblasti inspekcijskog nadzora,
• prima i raspoređuje predstavke i prijave građana i drugih subjekata upućene elektronskom poštom i preko portala eUprave, koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata,
• obrađuje predstavke koje su u nadležnosti više inspekcija,
• vodi evidencije o primljenim pritužbama na rad inspektora, prati postupak odlučivanja po pritužbi,
• sačinjava izveštaje o planiranim kontrolama inspekcija, o stanju u određenim oblastima nadzora i preduzetim merama u vršenju inspekcijskog nadzora,
• obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda,
• obavlja poslove ažuriranja sadržaja sajta grada Beograda i Informatora o organizaciji i radu grada Beograda u delu koji se odnosi na Sekretarijat i sajta Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda.

2. Sektor za saobraćajni inspekcijski nadzor
a) Odeljenje za drumski saobraćaj​
*Odsek za drumski saobraćaj – tel: 3309-587
obavlja inspekcijski nadzor nad lokalnim prevozom putnika, odnosno nad:
- taksi prevozom, 
- vanlinijskim prevozom putnika,  
- posebnim linijskim prevozom putnika, 
- limo sevrisom, 
• obavlja inspekcijski nadzor nad prevozom tereta u drumskom saobraćaju, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koji se obavlja na području grada Beograda.
*Odsek za javni linijski prevoz putnika – tel: 3309-677
• obavlja inspekcijski nadzor nad javnim linijskim prevozom putnika kopnenim i plovnim putevima na teritoriji grada Beograda.
b) Odeljenje za ulice i puteve
*Odsek za ulice i puteve – tel: 3309-503
• obavlja inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje održavanje i zaštita opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda.

3. Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, vodne i turističke inspekcije
a) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine I- tel: 3309-614
• obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Stari grad, Lazarevac, Barajevo, Surčin, Zemun i Zvezdara, koji se odnose na:
- zaštitu životne sredine od štetnih efekata buke, 
- zaštitu životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
- zaštitu životne sredine od prometa i korišćenja hemikalija,
- kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
- kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
- kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent,
- zaštitu i očuvanje prirode, 
- primenu plana upravljanja  zaštićenim  područjem  i  utvrđenog  režima  zaštite,  odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja,
- sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada, 
- sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
- primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom, kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada,
- kontrolu uslova i mera za rad postrojenja utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine,
- utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
- kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
- kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
- ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu,
- učešće u sprovođenju akcionih planova,
- organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koji su povereni gradu Beogradu.
b) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine II- tel: 3309-687
• obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Savski venac, Obrenovac, Rakovica, Novi Beograd, Čukarica i Voždovac, koji se odnose na:
- zaštitu životne sredine od štetnih efekata buke, 
- zaštitu životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
- zaštitu životne sredine od prometa i korišćenja hemikalija,
- kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
- kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
- kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent,
- zaštitu i očuvanje prirode, 
- primenu plana upravljanja  zaštićenim  područjem  i  utvrđenog  režima  zaštite,  odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja,
- sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada, 
- sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
- primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom, kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada,
- kontrolu uslova i mera za rad postrojenja utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine,
- utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
- kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
- kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
- ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu,
- učešće u sprovođenju akcionih planova,
- organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koji su povereni gradu Beogradu.
v) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine III- tel: 3309-299
•  obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Vračar, Grocka, Mladenovac, Sopot i Palilula, koji se odnose na:
- zaštitu životne sredine od štetnih efekata buke, 
- zaštitu životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
- zaštitu životne sredine od prometa i korišćenja hemikalija,
- kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
- kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
- kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent,
- zaštitu i očuvanje prirode, 
- primenu plana upravljanja  zaštićenim  područjem  i  utvrđenog  režima  zaštite,  odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja,
- sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada, 
- sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
- primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom, kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada,
- kontrolu uslova i mera za rad postrojenja utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine,
- utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
- kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
- kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
- ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu,
- učešće u sprovođenju akcionih planova,
- organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koji su povereni gradu Beogradu.
g) Odeljenje vodne inspekcije
• obavlja poslove koji se odnose na vršenje neposrednog nadzora i preuzimanje mera za sprovođenje Zakona o vodama i podzakonskih  propisa donešenih na osnovu ovog Zakona,
• proverava da li se u skladu sa Zakonom vrši izgradnja objekata  i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu, 
• vrši nadzor nad obavljanjem vodne delatnosti (kao delatnosti od opšteg interesa) koju obavlja javno vodoprivredno preduzeće, 
• vrši kontrolu da li su pribavljena potrebna vodna akta i kontrolu postupanja u skladu sa izdatim vodnim aktima (vodnim dozvolama i vodnim saglasnostima),
• vrši kontrolu poštovanja zakonom propisanih zabrana i ograničenja ustanovljenih u cilju očuvanja i održavanja vodnih objekata i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja odbrane od poplava,
• preduzima mera u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, korišćenja voda, zaštite voda i melioracije
d) Odeljenje turističke inspekcije- tel: 3309-328
*Odsek turističke inspekcije
• vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kao povereni posao, koji se odnose na:
- obavljanje ugostiteljske delatnosti pružanja usluga smeštaja u kućama, apartmanima, sobama, stanovima i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji,
- ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu, 
- ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija, 
- ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, 
- ispunjenost propisanih tehničkih i drugih uslova u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu, 
- naplata i uplata boravišne takse, isticanje u računu i dr,
- ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa zakonom,
- isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu. 

4. Sektor za građevinski i urbanistički inspekcijski nadzor tel: 3309-656
a) Odeljenje za građevinsku inspekciju I- tel: 3309-223
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Novi Beograd, Zemun, Surčin i Obrenovac za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
b) Odeljenje za građevinsku inspekciju II- tel: 3309-665
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Zvezdara, Voždovac, Grocka, Mladenovac i Sopot za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
v) Odeljenje za građevinsku inspekciju III- tel: 3309-611
*Odsek inspekcijskog nadzora
• vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Savski venac, Čukarica, Barajevo i Lazarevac za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
g) Odeljenje za građevinsku inspekciju IV- tel: 3309-610
*Odsek inspekcijskog nadzora
• vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Vračar, Stari grad, Palilula i Rakovica za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
d) Odeljenje za građevinsku inspekciju V- tel: 3309-498
*Odsek inspekcijskog nadzora
• vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji grada Beograda, nad korišćenjem i održavanjem zgrada u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
đ) Odeljenje za urbanističku inspekciju- tel: 3309-639
• vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji grada Beograda za izgradnju i rekonstrukciju objekata bruto razvijene građevinske površine određene zakonom,
• podnosi prigovor nadležnom organu na izdate lokacijske uslove, odnosno urbanistički projekat, ako utvrdi da ti akti nisu u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom i preduzima druge mere u skladu sa zakonom. 
e) Odeljenje za analitičke i stručno-operativne poslove- tel: 3309-127
• obavlja studijsko-analitičke, evidencione, stručno–operativne i dokumentacione poslove koji se odnose na rad građevinske inspekcije i to: 
- priprema analize, informacije i druge stručno-analitičke materijale iz delokruga rada Odeljenja,
- priprema izveštaje i informacije za potrebe Sekretarijata i organa grada,
- analizira mesečne i periodične izveštaja o radu i vrši objedinjavanje izveštaja organizacionih celina u Sektoru,
- priprema materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost o radu građevinske inspekcije i stanju i problemima u toj oblasti,
- priprema podatke za plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije, 
- analizira stanja u oblasti inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije koja identifikuje rizike i predlaže usklađivanje plana sa procenom rizika inspekcijskog nadzora,
- ostvaruje komunikaciju sa građanima o radu građevinske inspekcije, 
- priprema saopštenja i obaveštenja za javnost o planiranim kontrolama, o stanju u oblasti nadzora i preduzetim merama u vršenju inspekcijskog nadzora,
- vodi evidencije o primljenim prijavama građana i postupa po predstavkama - prijavama, peticijama, predlozima zainteresovanih fizičkih i pravnih lica,
- priprema podatke za odgovore na pritužbe na rad građevinskih inspektora,
- ostvaruje saradnju sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda nadležnom za informisanje, predstavnicima sredstava javnog informisanja i priprema nacrte odgovora na novinarska pitanja iz nadležnosti Sektora. 
ž) Odeljenje za izvršenje rešenja građevinskih inspektora- tel: 3309-412
• sprovodi upravno izvršenje rešenja građevinskih inspektora, preko drugog lica i putem prinude, 
• sačinjava program izvršenja rešenja, 
• odlučuje o obustavi i odlaganju izvršenja rešenja, 
• učestvuje u postupku angažovanja drugog lica i obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, utvrđuje troškove izvršenja i donosi rešenje o troškovima izvršenja i inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja.

5. Sektor za normativne, upravno-nadzorne, upravno-pravne i pravne poslove za inspekcijski nadzor- tel: 3309-269
a) Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove – tel: 3309-134
• priprema i izrađuje nacrte propisa i akata iz nadležnosti Sekretarijata i u saradnji sa drugim odeljenjima i sektorima, priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuje i koje su u nadležnosti Sekretarijata,
• izrađuje nacrte drugostepenih odluka po žalbama na odluke komunalnih inspekcija gradskih opština,
• u drugostepenom postupku, u skladu sa zakonom upotpunjava postupak i otklanja nedostatke prvostepenog postupka,
• priprema odluke po vanrednim pravnim sredstvima,
• sačinjava odgovore na tužbe u upravnim sporovima i predstavlja Sekretarijat na javnim raspravama pred Upravnim sudom, 
• ostvaruje neposredan nadzor uvidom u upravne predmete komunalne inspekcije gradske opštine i predlaže mere za poboljšanje zakonitosti i efikasnosti,
• sačinjava nacrte instrukcija u primeni propisa komunalnim inspekcijama gradskih opština.
b) Odeljenje za upravno-pravne poslove za komunalni i saobraćajni inspekcijski nadzor i turističku inspekciju – tel: 3309-417
 • obavlja upravno-pravne poslove u oblasti komunalnog i saobraćajnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom, na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci), 
 • izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovore na tužbe, razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
 • obavlja normativne poslove,
 • prati primenu propisa iz nadležnosti komunalnog i saobraćajnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom,
 • priprema i izrađuje inicijative za donošenje i izmenu propisa iz nadležnosti inspekcija,
 • predstavlja Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu nadležnog inspektora sekretarijata,
 • inicira kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjava odgovore na tužbe podnete protiv Sekretarijata, inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude,
• ostvaruje kontakte sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i resornim ministarstvima povodom poverenih poslova, ostvaruje saradnju sa Prekršajnim sudom. 
v) Odeljenje za upravno-pravne poslove inspekcije za zaštitu životne sredine i vodne inspekcije – tel: 3309-389
• obavlja upravno-pravne poslove u oblasti inspekcije za zaštitu životne sredine i vodnu inspekciju na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci),
•  izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovore na tužbe, razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
• obavlja normativne poslove, 
• prati primenu propisa iz nadležnosti inspektora za zaštitu životne sredine i vodnih inspektora,
• priprema i izrađuje inicijative za donošenje i izmenu propisa koje primenjuju inspekcije,
• predstavlja Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu nadležnog inspektora Sekretarijata,
• inicira kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjava odgovore na tužbe podnete protiv sekretarijata, inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude,
 •  ostvaruje kontakte sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i resornim ministarstvima povodom poverenih poslova, ostvaruje saradnju sa Prekršajnim sudom.
g) Odeljenje za upravno-pravne poslove za građevinsku i urbanističku inspekciju – tel: 3309-573
• obavlja upravnopravne poslove u oblasti građevinske i urbanističke inspekcije na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci),
 • izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda,
 • razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
 • sačinjava odgovore na tužbe,
 • obavlja normativne poslove,
• prati primenu propisa iz nadležnosti građevinskog i urbanističkog inspekcijskog nadzora,
• priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuju građevinska i urbanistička inspekcija,
• predstavlja Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu inspektora,
• inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude,
• ostvaruje kontakte sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i resornim ministarstvima povodom poverenih poslova,
 • ostvaruje saradnju sa Prekršajnim sudom
d) Odeljenje za drugostepeni upravni postupak iz građevinske oblasti – tel: 3309-352
• obavlja poverene poslove drugostepenog upravnog organa u postupku po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima protiv akata organa uprave gradskih opština nadležnih za građevinske poslove (priprema i izrađuje predloge upravnih akata po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima),
• vrši obradu predmeta u vezi upravnih sporova (priprema i izrađuje akta u postupku po tužbama u upravnim sporovima i po presudama Upravnog suda),
• prati i analizira primenu propisa, kao i stavove Upravnog suda i ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Gradske uprave, gradskim opštinama i resornim ministarstvom. 
đ) Odeljenje za pravne, analitičke i administrativne poslove – tel: 3309-269
• prati, analizira i proučava zakonske i podzakonske propise iz oblasti radnih odnosa,
• priprema normativna akta, stručna mišljenja o nacrtima i predlozima opštih akata i mišljenja u vezi sa primenom propisa i opštih akata iz delokruga poslova,
• analizira opis poslova radnih mesta radi njihovog pravilnog razvrstavanja u zvanja,
• prati kadrovsku strukturu zaposlenih u Sekretarijatu,
• izrađuje predlog organizacije i sistematizacije radnih mesta,
• izrađuje pojedinačna akta kojima se rešava o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa (rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i plaćenom odsustvu sa rada, rešenja o upotrebi i čuvanju pečata; predloge za raspoređivanje, prijem, premeštanje i napredovanje službenika, inicijative za pokretanje disciplinskog postupka i dr.),
• priprema i izrađuje naloge za rad noću, na dan državnog praznika i na dan nedeljnog odmora zaposlenog,
• izrađuje predlog internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta i predlog za preuzimanje zaposlenog,
• organizuje i prati ispunjenje obaveze izrade radnih ciljeva i priprema objedinjene predloge za ocenjivanje službenika,
• izrađuje plan korišćenja godišnjih odmora,
• prati potrebe za obukom i stučnim usavršavanjem inspektora i drugih službenika i priprema predlog za izradu programa stučnog usavršavanja,
• priprema interna uputstva u cilju uspostavljanja jedinstvenih procedura u oblasti radnih odnosa,
• uspostavlja i vodi interne evidencije o službenicima u Sekretarijatu,
• prati ispunjenje obaveze polaganja državnog stručnog ispita, ispita za inspektore, posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora,
• uspostavlja i vodi registar službenih legitimacija inspektora, evidenciju identifikacionih kartica, prisutnosti na radu, vrši trebovanje BUS-plus,
• organizuje i obavlja administrativne i kancelarijske poslove za potrebe svih sektora u Sekretarijatu,
• predlaže mere za unapređenje evidencije o predmetima i usaglašava stanje sa pisarnicom,
• priprema izveštaje o ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta i usaglašava evidenciju Sekretarijata sa evidencijom pisarnice,
• koordinira pripremu i izrađuje odgovore na  zahteve za informacije od javnog značaja iz nadležnosti Sekretarijata,
• prati primenu propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, pruža podršku i potrebna obaveštenja,
• ostvaruje saradnju sa drugim sektorima u sastavu Sekretarijata, drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, Ovlašćenim licem za pristup informacijama od javnog značaja za grad Beograd, Licem za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Beograda; organima, organizacijama i ustanovama izvan Gradske uprave. 

6. Odeljenje za finansije i javne nabavke za poslove inspekcijskog nadzora - tel: 3309-245
• obavlja ekonomsko-finansijske poslove i poslove sprovođenja nabavki koji se odnose na praćenje i primenu propisa kojima se uređuje budžetski sistem, javne nabavke i drugih propisa koji se odnose na delokrug rada Odeljenja, 
• vrši praćenje i evidentiranje javnih prihoda (novčane kazne, prihod od izvršenja zaštitnih mera, administrativne takse), 
• priprema, izrađuje i prati izvršenje finansijskog plana, 
• prati izvršenja ugovora, postupka naplate troškova izvršenja rešenja, 
• planira javne nabavke, priprema i sprovodi postupke javnih nabavki, 
• izrađuje analize, izveštaje i odgovore po pitanjima iz delokruga Odeljenja.

7. Sektor za poslove komunalne milicije
Makenzijeva 31, centrala 7453-000
e-mejl: komunalna.milicija@beograd.gov.rs
Sajt: komunalnamilicijabeograd.rs
rukovodilac Sektora za poslove komunalne milicije - Nenad Lakić, načelnik komunalne milicije 
Prijem stranaka- radnim danima od 8 do 15 časova
Sektor za poslove komunalne milicije obavlja poslove propisane Zakonom o komunalnoj miliciji i poverene poslove propisane drugim zakonima, podzakonskim aktima kao i propise koje je donela Skupština grada Beograda, na teritoriji svih 17 gradskih opština, a odnose se na poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada Beograda u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada Beograda.
Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije. 
Komunalno-milicijski i drugi poslovi vrše se u oblastima: 
• prečišćavanja i distribucije vode; 
• odvođenja i prečišćavanja atmosferskih i otpadnih voda;
• održavanja čistoće na javnim površinama; 
• opšte uređenosti naselja pod kojom se podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrada, ograda i površina oko zgrada, uređenost površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina; 
• uklanjanja snega i leda u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju i ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada; 
• postavljanja namenskih montažnih objekata, montažno-demontažnih objekata za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, specijalizovanih vozila za obavljanje delatnosti trgovine na malo i drugih delatnosti, postavljanja i održavanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju (opreme za igru i rekreaciju, telefonskih govornica i solarnih punjača, stubova, ograda i drugih vrsta zapreka, korpi za otpatke, javnih časovnika, javnih česmi i fontana i dr);
• obavljanja taksi prevoza putnika; 
• korišćenja javnog linijskog prevoza putnika;
• parkiranja vozila na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i javnim zelenim površinama, kao i parkiranje vozila na javnim parkiralištima; 
• kontrole radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata;
• održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; 
• zaštite od buke u životnoj sredini; 
• izvođenja kulturnog ili artističkog programa; 
• postavljanja i korišćenja privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim i na drugim površinama, bašte ugostiteljskog objekta, balon-hala sportske namene i stanica za iznajmljivanje bicikala...

  
  Korisni linkovi