Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju

27. marta 43-45, centrala: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Servisni centar grada Beograda: 11-0-11 (00-24)
elektronska pošta: servisnicentar@beograd.gov.rs

Dežurna inspekcija: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Građevinska inspekcija: 3220-441, 063/340-931, radnim danima od 7 do 15 časova i subotom od 10 do 18 časova

Sonja Božović, sekretar, 2753-459
Vlada Cvijović, v.d. podsekretara, 3309-325

Prijem stranaka – Sektor za komunalni inspekcijski nadzor, dežurnu inspekciju i izvršni postupak, Odeljenje za dežurni i komunalni inspekcijski nadzor: svaki dan od 7 do 22 časa.

U Sekretarijatu za inspekciju, nadzor i komunikaciju, za obavljanje izvornih i poverenih poslova državne uprave, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:
1. Sektor za komunalni inspekcijski nadzor, dežurnu inspekciju i izvršni postupak
a) Odeljenje nadzora nad radom komunalnih preduzeća, planskih akcija i nadzora komunalnih inspekcija gradskih opština - tel:330-9607
• obavlja inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji regulišu proizvodnju i isporuku komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga od strane javnih komunalnih preduzeća i drugih privrednih subjekata koja obavljaju komunalnu delatnost,
• obavlja kontrolu stanja komunalnih objekata, obavljanja komunalne delatnosti i pružanja komunalne usluge u oblastima snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, obezbeđivanje javnog osvetljenja, uređenje javnih zelenih površina, upravljanje grobljima i sahranjivanje.
• obavlja i druge poslove koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda (kontroliše postavljanje plovnih objekata i drugih plovila, vrši kontrolu održavanja spomenika i skulpturalnih dela, kontroliše upotrebu grba, imena i zastave grada Beograda),
• planira i sprovodi akcije inspekcijskog nadzora nad urednošću površina u okviru predškolskih ustanova, škola, visokoškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova (bolnica i domova zdravlja) i drugih ustanova od javnog značaja, železničkih i autobuskih stanica, podzemnih pešačkih prolaza,
• obavlja neposredan komunalni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima koja su zakonom i drugim propisima utvrđena za komunalnu inspekciju gradske opštine, ako ih ti organi ne vrše,
• obavlja neposredan komunalni inspekcijski nadzor i u drugim oblastima komunalnog inspekcijskog nadzora koje su u prvostepenoj nadležnosti komunalne inspekcije gradske opštine.
b) Odeljenje za dežurni i komunalni inspekcijski nadzor - tel: 3222-262
• prima, raspoređuje i postupa po prijavama građana i drugih subjekata koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata, naročito kada ti poslovi po svojoj prirodi ne trpe odlaganje, zahtevaju hitnu intervenciju i preduzimanje mera, 
 • obavlja poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda u postupcima iniciranim prijavama građana i drugih subjekata,
v) Odeljenje za inspekcijski nadzor nad trgovinom- tel: 2753-076
• obavlja zakonom poverene poslove inspekcijskog nadzora nad trgovinom: nadzor nad trgovina ličnim nuđenjem,  nadzor nad trgovinom u prenosivim objektima (tezga, automat i sl. sredstva i oprema), nadzor nad trgovinom sa pokretnih sredstava i opreme, 
• nadzor nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena i isticanjem podataka o trgovcu i pružaocu usluga u skladu sa zakonom, 
• obavlja i druge poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada Beograda.
g) Odeljenje za izvršni postupak i inspekcijski nadzor- tel: 3309-644
• sprovodi upravno izvršenje rešenja inspektora Sekretarijata (osim građevinskih), preko drugog lica i putem prinude, 
• sprovodi postupak komunalnog inspekcijskog nadzora u oblasti parkiranja na javnim zelenim površinama kao i postupak za uklanjanje neregistrovanih i havarisanih vozila sa površina javne namene.
d) Odeljenje za koordinaciju inspekcijskog nadzora- tel: 3309-786
• prati postupak odlučivanja po pritužbi i vodi evidencije o primljenim pritužbama na rad inspektora,
 • obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda.

2. Sektor za saobraćajni inspekcijski nadzor
a) Odeljenje za drumski saobraćaj
*Odsek za drumski saobraćaj – tel: 3309-587
obavlja inspekcijski nadzor nad lokalnim prevozom putnika, odnosno nad:
- taksi prevozom, 
- vanlinijskim prevozom putnika,  
- posebnim linijskim prevozom putnika, 
- limo sevrisom, 
• obavlja inspekcijski nadzor nad prevozom tereta u drumskom saobraćaju, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koji se obavlja na području grada Beograda.
*Odsek za javni linijski prevoz putnika – tel: 3309-677
• obavlja inspekcijski nadzor nad javnim linijskim prevozom putnika kopnenim i plovnim putevima na teritoriji grada Beograda.
b) Odeljenje za ulice i puteve
*Odsek za ulice i puteve – tel: 3309-503
• obavlja inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje održavanje i zaštita opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda.

3. Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, vodne i turističke inspekcije
Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine (I, II i III) obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:
- zaštitu životne sredine od štetnih efekata buke, 
- zaštitu životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
- zaštitu životne sredine od prometa i korišćenja hemikalija,
- kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
- kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
- kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent,
- zaštitu i očuvanje prirode, 
- primenu plana upravljanja  zaštićenim  područjem  i  utvrđenog  režima  zaštite,  odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja,
- sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada, 
- sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
- primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom, kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada,
- kontrolu uslova i mera za rad postrojenja utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine,
- utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
- kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
- kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
- ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu,
- učešće u sprovođenju akcionih planova,
- organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koji su povereni gradu Beogradu.
a) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine I- tel: 3309-614
• obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Stari grad, Lazarevac, Barajevo, Surčin, Zemun i Zvezdara.
b) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine II- tel: 3309-687
• obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Savski venac, Obrenovac, Rakovica, Novi Beograd, Čukarica i Voždovac.
v) Odeljenje inspekcije za zaštitu životne sredine III- tel: 3309-299
•  obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji gradskih opština: Vračar, Grocka, Mladenovac, Sopot i Palilula.
g) Odeljenje vodne inspekcije
• obavlja poslove koji se odnose na vršenje neposrednog nadzora i preuzimanje mera za sprovođenje Zakona o vodama i podzakonskih  propisa donešenih na osnovu ovog Zakona,
• proverava da li se u skladu sa Zakonom vrši izgradnja objekata  i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu, 
• obavlja nadzor nad obavljanjem vodne delatnosti (kao delatnosti od opšteg interesa) koju obavlja javno vodoprivredno preduzeće, 
• obavlja kontrolu da li su pribavljena potrebna vodna akta i kontrolu postupanja u skladu sa izdatim vodnim aktima (vodnim dozvolama i vodnim saglasnostima),
• obavlja kontrolu poštovanja zakonom propisanih zabrana i ograničenja ustanovljenih u cilju očuvanja i održavanja vodnih objekata i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja odbrane od poplava,
• preduzima mera u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, korišćenja voda, zaštite voda i melioracije
d) Odeljenje turističke inspekcije- tel: 3309-328
• obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kao povereni posao, koji se odnose na:
- obavljanje ugostiteljske delatnosti pružanja usluga smeštaja u kućama, apartmanima, sobama, stanovima i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji,
- ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu, 
- ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija, 
- ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, 
- ispunjenost propisanih tehničkih i drugih uslova u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu, 
- naplata i uplata boravišne takse, isticanje u računu i dr,
- ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa zakonom,
- isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu. 

4. Sektor za građevinski i urbanistički inspekcijski nadzor tel: 3309-656
a) Odeljenje za građevinsku inspekciju I- tel: 3309-223
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Novi Beograd, Zemun, Surčin i Obrenovac za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
b) Odeljenje za građevinsku inspekciju II- tel: 3309-665
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Zvezdara, Voždovac, Grocka, Mladenovac i Sopot za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
v) Odeljenje za građevinsku inspekciju III- tel: 3309-611
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Savski venac, Čukarica, Barajevo i Lazarevac za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
g) Odeljenje za građevinsku inspekciju IV- tel: 3309-610
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata na teritoriji gradskih opština Vračar, Stari grad, Palilula i Rakovica za koje odobrenje izdaje grad odnosno navedene gradske opštine.
d) Odeljenje za građevinsku inspekciju V- tel: 3309-498
*Odsek inspekcijskog nadzora
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji grada Beograda, nad korišćenjem i održavanjem zgrada u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
đ) Odeljenje za urbanističku inspekciju- tel: 3309-639
• obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji grada Beograda za izgradnju i rekonstrukciju objekata bruto razvijene građevinske površine određene zakonom,
• podnosi prigovor nadležnom organu na izdate lokacijske uslove, odnosno urbanistički projekat, ako utvrdi da ti akti nisu u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom i preduzima druge mere u skladu sa zakonom. 
e) Odeljenje za analitičke i stručno-operativne poslove- tel: 3309-127
• obavlja studijsko-analitičke, evidencione, stručno–operativne i dokumentacione poslove koji se odnose na rad građevinske inspekcije i to: 
- priprema analize, informacije i druge stručno-analitičke materijale iz delokruga rada Odeljenja,
- priprema izveštaje i informacije za potrebe Sekretarijata i organa grada,
-analizira mesečne i periodične izveštaja o radu i vrši objedinjavanje izveštaja organizacionih celina u Sektoru,
- priprema materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost o radu građevinske inspekcije i stanju i problemima u toj oblasti,
- vodi evidencije o primljenim prijavama građana i postupa po predstavkama - prijavama, peticijama, predlozima zainteresovanih fizičkih i pravnih lica,
- priprema podatke za odgovore na pritužbe na rad građevinskih inspektora,
- ostvaruje saradnju sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda nadležnom za informisanje, predstavnicima sredstava javnog informisanja i priprema nacrte odgovora na novinarska pitanja iz nadležnosti Sektora. 
ž) Odeljenje za izvršenje rešenja građevinskih inspektora- tel: 3309-412
• sprovodi upravno izvršenje rešenja građevinskih inspektora, preko drugog lica i putem prinude, 
• sačinjava program izvršenja rešenja, 
• odlučuje o obustavi i odlaganju izvršenja rešenja, 
• učestvuje u postupku angažovanja drugog lica i obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, utvrđuje troškove izvršenja i donosi rešenje o troškovima izvršenja i inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja.

5. Sektor za normativne, upravno-nadzorne, upravno-pravne i pravne poslove za inspekcijski nadzor- tel: 3309-269
a. Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove – tel: 3309-134
• priprema i izrađuje nacrte propisa i akata iz nadležnosti Sekretarijata i u saradnji sa drugim odeljenjima i sektorima, priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuje i koje su u nadležnosti Sekretarijata,
• izrađuje nacrte drugostepenih odluka po žalbama na odluke komunalnih inspekcija gradskih opština, priprema odluke po vanrednim pravnim sredstvima,
• sačinjava odgovore na tužbe u upravnim sporovima i predstavlja Sekretarijat na javnim raspravama pred Upravnim sudom. 
b.Odeljenje za upravno-pravne poslove za komunalni i saobraćajni inspekcijski nadzor i turističku inspekciju – tel: 3309-417
 • obavlja upravno-pravne poslove u oblasti komunalnog i saobraćajnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom, na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci), 
 • izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovore na tužbe, razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
• prati primenu propisa iz nadležnosti komunalnog i saobraćajnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom,
• inicira kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjava odgovore na tužbe podnete protiv Sekretarijata, inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude.
 v. Odeljenje za upravno-pravne poslove inspekcije za zaštitu životne sredine i vodne inspekcije – tel: 3309-389
• obavlja upravno-pravne poslove u oblasti inspekcije za zaštitu životne sredine i vodnu inspekciju na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci),
• izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovore na tužbe, razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
• prati primenu propisa iz nadležnosti inspektora za zaštitu životne sredine i vodnih inspektora,
• inicira kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjava odgovore na tužbe podnete protiv sekretarijata, inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude.
 g. Odeljenje za upravno-pravne poslove za građevinsku i urbanističku inspekciju – tel: 3309-573
• obavlja upravnopravne poslove u oblasti građevinske i urbanističke inspekcije na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci),
 • izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda,
  • sačinjava odgovore na tužbe,
 • priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuju građevinska i urbanistička inspekcija,
• predstavlja Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu inspektora,
• inicira kod nadležnog organa naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude.
d. Odeljenje za drugostepeni upravni postupak iz građevinske oblasti – tel: 3309-352
• obavlja poverene poslove drugostepenog upravnog organa u postupku po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima protiv akata organa uprave gradskih opština nadležnih za građevinske poslove (priprema i izrađuje predloge upravnih akata po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima),
• obavlja obradu predmeta u vezi upravnih sporova (priprema i izrađuje akta u postupku po tužbama u upravnim sporovima i po presudama Upravnog suda),
• prati i analizira primenu propisa, kao i stavove Upravnog suda i ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Gradske uprave, gradskim opštinama i resornim ministarstvom. 
đ. Odeljenje za pravne, analitičke i administrativne poslove – tel: 3309-269
• prati, analizira i proučava zakonske i podzakonske propise iz oblasti radnih odnosa,
• priprema normativna akta, stručna mišljenja o nacrtima i predlozima opštih akata i mišljenja u vezi sa primenom propisa i opštih akata iz delokruga poslova,
• analizira opis poslova radnih mesta radi njihovog pravilnog razvrstavanja u zvanja,
• prati kadrovsku strukturu zaposlenih u Sekretarijatu,
• izrađuje predlog organizacije i sistematizacije radnih mesta,
• izrađuje pojedinačna akta kojima se rešava o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa (rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i plaćenom odsustvu sa rada, rešenja o upotrebi i čuvanju pečata; predloge za raspoređivanje, prijem, premeštanje i napredovanje službenika, inicijative za pokretanje disciplinskog postupka i dr.),
• priprema i izrađuje naloge za rad noću, na dan državnog praznika i na dan nedeljnog odmora zaposlenog,
• izrađuje predlog internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta i predlog za preuzimanje zaposlenog,
• organizuje i prati ispunjenje obaveze izrade radnih ciljeva i priprema objedinjene predloge za ocenjivanje službenika,
• izrađuje plan korišćenja godišnjih odmora,
• prati potrebe za obukom i stučnim usavršavanjem inspektora i drugih službenika i priprema predlog za izradu programa stučnog usavršavanja,
• prati ispunjenje obaveze polaganja državnog stručnog ispita, ispita za inspektore, posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora,
• uspostavlja i vodi registar službenih legitimacija inspektora, evidenciju identifikacionih kartica, prisutnosti na radu, vrši trebovanje BUS-plus,
• organizuje i obavlja administrativne i kancelarijske poslove za potrebe svih sektora u Sekretarijatu,
• priprema izveštaje o ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta i usaglašava evidenciju Sekretarijata sa evidencijom pisarnice,
• koordinira pripremu i izrađuje odgovore na  zahteve za informacije od javnog značaja iz nadležnosti Sekretarijata,
• prati primenu propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, pruža podršku i potrebna obaveštenja.

6. Odeljenje za finansije i javne nabavke za poslove inspekcijskog nadzora - tel: 3309-245
• obavlja ekonomsko-finansijske poslove i poslove sprovođenja nabavki koji se odnose na praćenje i primenu propisa kojima se uređuje budžetski sistem, javne nabavke i drugih propisa koji se odnose na delokrug rada Odeljenja, 
• vrši praćenje i evidentiranje javnih prihoda (novčane kazne, prihod od izvršenja zaštitnih mera, administrativne takse), 
• priprema, izrađuje i prati izvršenje finansijskog plana, 
• prati izvršenja ugovora, postupka naplate troškova izvršenja rešenja, 
• planira javne nabavke, priprema i sprovodi postupke javnih nabavki, 
• izrađuje analize, izveštaje i odgovore po pitanjima iz delokruga Odeljenja.

7. Sektor za poslove komunalne milicije
Makenzijeva 31, centrala 7453-000
Imejl: komunalna.milicija@beograd.gov.rs
Sajt: komunalnamilicijabeograd.rs
Nenad Lakić, rukovodilac Sektora za poslove komunalne milicije, načelnik komunalne milicije 
Prijem stranaka: radnim danima od 8 do 15 časova
Sektor za poslove komunalne milicije obavlja poslove propisane Zakonom o komunalnoj miliciji i poverene poslove propisane drugim zakonima, podzakonskim aktima kao i propisima koje je donela Skupština grada Beograda, na teritoriji svih 17 gradskih opština.
Komunalni milicionari poslove obavljaju neprekidno 24 časa, radnim danom, subotom, nedeljom i u dane državnih i verskih praznika.
Komunalno-milicijski i drugi poslovi obavljaju se u sledećim oblastima:
• prečišćavanja i distribucije vode i odvođenja i prečišćavanja atmosferskih i otpadnih voda;
• održavanja čistoće na javnim površinama;
• opšte uređenosti naselja – spoljnih delova zgrada, ograda i površina oko zgrada, površina javne namene i u javnom korišćenju;
• uklanjanja snega i leda u zimskom periodu sa površina javne namene i u javnom korišćenju i ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada;
• postavljanja namenskih montažnih objekata, montažno-demontažnih objekata za održavanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, specijalizovanih vozila za obavljanje delatnosti trgovine na malo i drugih delatnosti, postavljanja i održavanja objekata i uređaja na površinama javne namene i u javnom korišćenju;
• postavljanja i korišćenja privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim i na drugim površinama, bašte ugostiteljskog objekta, balon-hala sportske namene i stanica za iznajmljivanje bicikala;
• obavljanjanja taksi prevoza putnika;
• korišćenja javnog linijskog prevoza putnika;
• parkiranja vozila na površinama javne namene i u javnom korišćenju i javnim zelenim površinama, kao i parkiranje vozila na javnim parkiralištima;
• kontrole radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata;
• održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina;
• zaštite od buke u životnoj sredini;
• izvođenja kulturnog ili artističkog programa;
• kontrole upotrebe imena, grba i zastave grada Beograda;
• kontrole upotrebe državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe grada Beograda i imaoca javnih ovlašćenja;
• postavljanja plovila na delu obale i vodnog prostora;
• kontrola održavanja reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
• kontrola postavljanja plutajućih objekata na vodnom zemljištu;
• postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanja na otvorenom prostoru, lepljenja ili pričvršćivanja plakata i drugih štampanih poruka, odnosno ispisivanja oglasnih poruka na spoljašnim površinama fasade, izloga, ograde, drveća i sl;
• sprečavanja uništenja parkova, zelenih i rekreacionih površina, spomenika i skulpturalnih dela;
• prljanja i oštećivanja objekta, odnosno sredstva za oglašavanje, vršenja zvučnog oglašavanja na otvorenom prostoru;
• dimničarskih usluga;
• kontrole mesta i prostora u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesta i načina izvođenja kućnih ljubimaca.
Komunalni milicionari obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.
Sektor za poslove komunalne milicije:
• pruža pomoć u izvršenjima – asistencije drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, preduzećima, organizacijama, ustanovama i vršiocu komunalne delatnosti, a po zahtevu za sprovođenje njihovih izvršnih odluka i ostvaruje saradnju u pogledu međusobnog obaveštavanja, razmene informacija, razmene podataka, preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, kao i zajedničkog korišćenja sredstava, uređaja i opreme;
• preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije;
• učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda za koje je ovlašćen da preduzima hitne mere.
Sektor za poslove komunalne milicije priprema i izrađuje nacrte propisa i akata iz okvira svoje nadležnosti.
Komunalni milicionari obavljaju i sledeće poslove državne uprave poverene zakonom:
• u slučaju proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, vrše kontrolu nad primenom mera lične zaštite od infekcija 
• komunalni milicionari kontrolišu i  mere nivo buke iz ugostiteljskih objekata;
• vrše nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu;
• nadziru sprovođenje zabrane prodaje alkoholnih pića u sportskim objektima i na određenoj udaljenosti, za vreme održavanja sportske priredbe;
• obavljaju druge poslove državne uprave koje u ovim oblastima republika poveri gradu.

Organizaciona struktura Sektora za poslove komunalne milicije

I Područna organizaciona jedinica Beograd: 
a) Odeljenje Beograd Operativni centar; 
b) Odeljenje za audio i video snimanje u oblasti parkiranja i bezbednosti saobraćaja; 
v) Odeljenje Beograd Centar; 
g) Odeljenje Beograd Sever – Istok. 

2. Odeljenje za normativno-pravne poslove i praćenje prekršajnog naloga
3. Odeljenje za unutrašnju kontrolu 
4. Odeljenje za zajedničke poslove 
5. Odeljenje za stručno-operativne poslove i zaštitu podataka o ličnosti

II Sektor za studijsko-analitičke poslove komunalne milicije 

a) Odeljenje za studijsko-analitičke poslove

8. Sektor za komunikaciju
Sektor za komunikaciju, u skladu sa članom 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br.83/22) obavlja:
- stručno - operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove radi ostvarivanja komunikacije sa građanima o radu Skupštine grada Beograda, Gradonačelnika, Gradskog veća grada Beograda, javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata kojima je Grad poverio obavljanje komunalnih delatnosti, drugih javnih preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač grad Beograd;
- stručne, operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na komunikaciju sa građanima u vezi sa pružanjem usluga javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata kojima je Grad poverio obavljanje komunalnih delatnosti; 
- objedinjava komunikaciju građana i Gradske uprave grada Beograda, javnih komunalnih preduzeća i ostalih gradskih institucija koje su u nadležnosti Gradske uprave grada Beograda;
- izdaje štampane i elektronske publikacije iz oblasti komunalnih delatnosti u cilju informisanja građana;
- obavlja i druge poslove u cilju unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata kojima je Grad poverio obavljanje komunalnih delatnosti. 

a) Odeljenje ''Pozivni centar''
b) Odeljenje za komunikacije
v) Odeljenje za pravne poslove, finansije i javne nabavke

  
  Korisni linkovi