Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs

Nikola Kožović sekretar, 7157-369, faks: 3376-102
Radenko Durković, podsekretar, 7157-369

Prijem stranaka: radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Sekretarijat za privredu obavlja poslove koji se odnose na:

 • donošenje programa i sprovođenje projekata ekonomskog razvoja grada;
 • unapređenje opšteg okvira za privređivanje i zapošljavanje, kao i za ravnomerniji razvoj grada;
 • pripremu i izradu programa mera za podsticanje razvoja privrednih subjekata radi stvaranja povoljnog privrednog ambijenta;
 • podsticanje osnivanja klastera, biznis inkubatora i drugih oblika udruživanja;
 • učestvovanje u donošenju i sprovođenju programa i projekata za podsticanje zapošljavanja;
 • podsticanje i staranje o razvoju turizma;
 • pripremanje programa razvoja turizma;
 • kategorizaciju grada Beograda kao turističkog mesta;
 • boravišnu taksu i praćenje prihoda od boravišne takse;
 • pripremanje predloga za osnivanje ustanova i organizacija u oblasti turizma; vršenje nadzora nad zakonitošću rada i akata ustanova i organizacija u oblasti turizma čiji je osnivač grad;
 • podsticanje razvoja i unapređenja ugostiteljstva;
 • uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata;
 • staranje o mestu postavljanja i načinu isticanja turističke signalizacije;
 • povereni poslovi koji se odnose na: lokalne turističke vodiče, kategorizaciju ugostiteljskih objekata domaće radinosti vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo i vođenje evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata;
 • poslovi koji se odnose na upotrebu imena grada u poslovnom imenu privrednih subjekata i udruženja, dodelu nagrada i priznanja iz oblasti preduzetništva i drugih privrednih oblasti;
 • sprovodi javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata;
 • obavlja i druge psolove iz delokruga Sekretarijata u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i poslove koji se odnose na:

 • robne rezerve za teritoriju grada, utvrđivanje njihovog obima i strukture, pripremanje godišnjeg programa robnih rezervi, aktivnosti vezane za nabavku, smeštaj, čuvanje i obnavljanje robnih rezervi, zakup opreme, davanje na zajam roba iz robnih rezervi radi obnavljanja, intervencija iz robnih rezervi u slučaju poremećaja na tržištu, donacije i donacije van teritorije grada Beograda;
 • upravljanje vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama II reda i vodnim objektima za zaštitu od  erozije i bujica, koji su u javnoj svojini, na teritoriji Grada, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni status voda i upravljanje vodnim objektima (priprema predlog Programa upravljanja vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava, erozije i bujica na vodama II reda na teritoriji Grada i predlog Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda); 
 • postavljanje i uklanjanje objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu; 
 • izdavanje vodnih akata;
 • postavljanje plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda;
 • davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje plutajućih objekata.

Sekretarijat obavlja i nadzor nad radom pravnih lica osnovanih u oblasti privrede, turizma i vodoprivrede nad kojima grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu kapitala, vrši i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu iz oblasti privrede, turizma i drugih oblasti iz delokruga sekretarijata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

1. Sektor za normativno-pravne poslove
2. Sektor za finansijske poslove
3. Sektor za turizam i ugostiteljstvo 
4. Sektor za razvoj privrede
5. Sektor za robne rezerve i trgovinu
6. Sektor za vodoprivredu

  
  Korisni linkovi