nedelja, 10. jun 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 8. maja 2018. godine, utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za Novu kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, Gradska opština Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID U
Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, Gradska opština Voždovac
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 11. juna do 11. jula 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu),  26. jula 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. jula 2018. godine.