ponedeljak, 11. februar 2019.

Kancelarija za mlade

Konkurs za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini

GRAD BEOGRAD 
Kancelarija za mlade

objavljuje

KONKURS ZA NAJBOLJU ŽENSKU INOVACIONU PREDUZETNIČKU IDEJU U 2019. GODINI

Kancelarija za mlade poziva zainteresovane da se prijave na Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019. godini, koji se realizuje na osnovu Pravilnika o sprovođenju konkursa za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini. Pravilnik o sprovođenju konkursa za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini se nalazi u prilogu ovog poziva.

Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Grada Beograda (www.beograd.rs) i internet prezentaciji Kancelarije za mlade (www.kancelarijazamlade.rs).

Rok za prijavu je 20 (dvadeset) dana od dana objave konkursa na internet prezentaciji Grada Beograda, odnosno do 4. marta 2019. godine.

Učesnici na Konkursu mogu biti:
• Timovi, koji čine minimalno 2 (dva), a maksimalno 5 (pet) članova. Vođa tima mora biti ženskog pola;
• Preduzetnici ili privredna društva, koji su osnovani najranije 2 (dve) godine pre objavljivanja ovog konkursa. Osnivač preduzetničke radnje mora biti ženskog pola/vlasnik najmanje 50% privrednog društva mora biti ženskog pola.

Potpunu prijavu na Konkurs čini obrazac prijave, potpisano obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, kao i propisana neophodna dokumentacija.
Obrazac prijave popunjava se elektronski, a dostavlja uz prijavu u štampanoj verziji (Obrazac prijave-u prilogu poziva).
Predata prijava se trajno arhivira u Kancelariji i ne vraća se podnosiocu.
Prijava na Konkurs se podnosi na pisarnici Kancelarije na adresi Beograd, Tiršova br. 1, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisano „Prijava na Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019. godini”.

Uslovi koje svaki član tima treba da ispunjava su:
• Starosna dob od 18 svih članova tima;
• Da ideja kojom konkurišu na ovom Konkursu nije dobitnik finansijske nagrade na Takmičenju Grada Beograda pod nazivom „Najbolja start-ap ideja“ održanog 2017. godine, kao i na konkursu za najbolju biznis ideju u 2018. godini Fondacije za mlade talente;
• Ukoliko je podnosilac prijave Preduzetnik ili privredno društvo da nije finansiran(o) od strane Grada Beograda, po osnovu bilo kog programa pomoći.

Propisanu nepohodu dokumentaciju čini:
• Fotokopija/ izvod iz čitača važeće lične karte, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice, raseljenog ili internoraseljenog lica  za sve članove tima, odnosno preduzetnika ili (su)vlasnika privrednog društva;  
• Biografija svih članova tima, odnosno preduzetnika ili (su)vlasnika privrednog društva;  
• Potpisana Izjava vođe tima da nisu dobitnici finansijske nagrade na Takmičenju Grada Beograda pod nazivom „Najbolja start-ap ideja“ održanog 2017. godine, kao i na konkursu za najbolju biznis ideju u 2018. godini Fondacije za mlade talente (Obrazac izjave-u prilogu poziva);
• Potpisana Izjava Preduzetnika ili privrednog društva da nije finansiran(o) od strane Grada Beograda, po osnovu bilo kog programa pomoći (Obrazac izjave-u prilogu poziva).

Neblagovremena i nepotpuna prijava neće biti razmatrana.
Neblagovremenom prijavom se smatra prijava koja je podneta nakon isteka roka za konkurisanje.
Neblagovremene prijave će biti vraćene podnosiocu prijave uz propratno pismo.
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potpunu dokumentaciju koja je navedene u samom konkursu. 
Eventualna dopuna dokumentacije neće biti pregledana po isteku roka za prijavu.

Biznis ideja sa kojom Timovi konkurišu u kvalifikacionom odlučivanju vrednuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Definicija problema koju biznis ideja treba da reši
2. Originalnost ideje
3. Uticaj na kvalitet života građana Beograda
4. Potencijal primene i razvoja
5. Potencijal za monetizaciju 
6. Kompetencije tima
7. Opšti utisak o timu i biznis ideji

Kriterijumi sa kojom Timovi konkurišu u finalnom odlučivanju vrednuju se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Definicija problema koju biznis ideja treba da reši
2. Originalnost ideje
3. Uticaj na kvalitet života građana Beograda
4. Potencijal primene i razvoja
5. Potencijal za monetizaciju
6. Kompetencije tima
7. Opšti utisak o timu i biznis ideji
8. Kvalitet javnog nastupa i predstavljanja biznis ideje
9. Kvalitet biznis plana

Kriterijumi se vrednuju kvantitativnim ocenama, najmanja ocena je jedan (1), a najveća ocena je pet (5).
Svaki kriterijum kvantitativno je predstavljen koeficijentom sa kojim se množi data ocena:
1. Definicija problema koju biznis ideja treba da reši se množi sa koeficijentom 1,5
2. Originalnost ideje se množi sa koeficijentom 1.
3. Uticaj na kvalitet života građana Beograda se množi sa koeficijentom 1,2.
4. Potencijal primene i razvoja se množi sa koeficijentom 1,3.
5. Potencijal za monetizaciju se množi sa koeficijentom 1,2.
6. Kompetencije tima se množi sa koeficijentom 1,3.
7. Opšti utisak o timu i biznis ideji se množi se koeficijentom 1,5.
8. Kvalitet javnog nastupa i predstavljanja biznis ideje se množi sa koeficijentom 1,5.
9. Kvalitet biznis plana se množi sa koeficijentom 1,5. 

Stručni tim za ocenu prijava vrednuje biznis ideje učesnika Konkursa u kvalifikacionom odlučovanju, u svemu u skladu sa kriterijumima koje propisuje ovaj Pravilnik.
Stručni tim za ocenu prijava vrši vrednovanje isključivo na osnovu podataka koje učesnici/timovi navedu u obrascu prijave.
Po okončanju postupka vrednovanja ideje Stručni tim za ocenu prijava donosi Izveštaj o broju učesnika/timova koji su ispunili uslove da nastave učešće u Konkursu, najkasnije u roku od  sedam (7) dana od dana isteka roka za dostavljanje prijave na Konkurs.
Uslov za nastavak učešća u finalnom odlučivanju za svakog pojedninačnog učesnika je da je osvojio minimum 22,50 bodova.

Timovi koji su ispunili uslove da nastave učešće u finalnom odlučivanju na Konkursu prolaze obuku za pisanje biznis plana i prezentaciju biznis ideje, u trajanju od najviše pet (5) dana od donošenja Izveštaja Stručnog tima za ocenu prijava.
Nakon obuke sačinjavaju biznis plan, koji  su dužni da dostave Komisiji, pet dana pre finalnog takmičenja, odnosno odlučivanja drugostepene komisije.
Kancelarija za mlade je u obavezi da objavi tačno vreme i mesto kad će zasedati i odlučivati Komisija, te da o tome pojedinačno obavesti svakog od učesnika na konkursu koji se plasirao u finalnu fazu Konkursa.
Biznis plan mora odgovarati standardima obuke, sa kojom će učesnici biti upoznati tokom obuke.
Komisija vrši vrednovanje na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave, kao i na osnovu lične prezentacije i biznis plana učesnika/timova, o kojoj će učesnici/timovi, koji učestvuju u finalnom krugu, biti blagovremeno obavešteni.

Konačnu odluku o rangiranju i dodeli sredstava donosi Komisija.
Konačnu odluku o rangiranju učesnika Komisija saopštava neposredno i u pisanom obliku, pri čemu prvih 5(pet) rangiranih timova stiču pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje.
Tim sa kvalitativnom ocenom „prvi” stiče pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje opredeljenog za rangirano prvo mesto, u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Tim sa kvalitativnom ocenom  „drugi” stiče pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje opredeljenog za rangirano drugo mesto, u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
Tim sa kvalitativnom ocenom  „treći” stiče pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje opredeljenog za rangirano treće mesto, iznosu od 800.000,00 dinara.
Tim sa kvalitativnom ocenom  „četvrti” stiče pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje opredeljenog za rangirano treće mesto, iznosu od 600.000,00 dinara.
Tim sa kvalitativnom ocenom  „peti” stiče pravo na isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za realizaciju biznis ideje opredeljenog za rangirano treće mesto, iznosu od 400.000,00 dinara.
Prvih pet rangiranih timova na osnovu konačne odluke Komisije o rangiranju i dodeli sredstava stiču pravo na novčana sredstva na ime pomoći za realizaciju biznis ideje ukoliko osnuju preduzetničku radnju ili privredno društvo, u kojem će se svi članovi Tima biti članovi i sa kojim će Kancelarija zaključiti Ugovor o dodeli novčanih sredstava. Ukoliko je nagradu dobio preduzetnik ili privredno društvo Kancelarija sa njim zaključuje Ugovor o dodeli novčanih sredstava.
Ukoliko učesnici/timovi ne postupe na način iz prethodnog stava u roku od 5 (pet) dana od donošenja odluke Komisije o rangiranju i dodeli sredstava, Kancelarija neće biti u obavezi da zaključi ugovor o dodeli sredstava.