četvrtak, 22. jul 2021.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje javne garaže Vlajkovićeva - CSI Parking Investment d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Beograd, Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, na zahtev CSI Parking Investment d.o.o. Novi Beograd, podnet u svoje ime kao finasijera, i u ime i po ovlašćenju Grada Beograda, Dragoslava Jovanovića 2, za potrebe Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda, kao investitora, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje podzemne javne garaže JG-1003-Vlajkovićeva, na delu katastarske parcele 3010 KO Stari grad, na uglu ulica Vlajkovićeve i Kosovske, u Beogradu.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09).