petak, 17. mart 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman i skladištenje neopasnog otpada - „ŠUMADIJA OMEGA" d.o.o. Obrenovac

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „ŠUMADIJA OMEGA” d.o.o. iz Piromana - Obrenovac, Predraga Markovića Alimpija 31, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 1205/1 KO Piroman, Predraga Markovića Alimpija 31, na području gradske opštine Obrenovac u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi). 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 30. mart 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).