ponedeljak, 20. novembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP sa idejnim rešenjem za izgradnju stambeno-poslovnog objekta PO+P+2+PS naselje

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 63/23), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA SA IDEJNIM REŠENJEM
ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA PO+P+2+PS, NASELJE „NOVA GALENIKA 2”, NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI GP-1 SA PRISTUPNOM SAOBRAĆAJNICOM U JAVNIM NAMENAMA GPS-1, U ULICI JOVANA STOJISAVLJEVIĆA/LAZARA MAMUZIĆA NA DELOVIMA K.P. 15385/1 I 15364/3 KO ZEMUN”

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 27. novembra do 5. decembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „MARKOM PROJECT LINE” d.o.o. Gospodara Vučića br. 180, 11 000 Beograd, Voždovac.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podneo je „MARKOM PROJECT LINE” d.o.o. Gospodara Vučića br. 180, 11 000 Beograd, Voždovac.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Bojana Stevanović mast.inž.arh; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 5. decembra 2023. godine.