ponedeljak, 25. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid za potrebe izrade izmena PDR četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac - naselje "Padina" za makro-građevinski blok 13

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 14.12.2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Izmena plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac - naselje Padina za makro-građevinski blok 13, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) 

oglašava
RANI JAVNI UVID 
za potrebe izrade
Izmena plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac - naselje „Padina” za makro-građevinski blok 13

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 25. decembra 2023. godine do 10. januara 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3 .Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45.
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. januarom 2024. godine.